Terug
HR Services 17-06-24

Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen: Wat Betekent Dit Voor de Ondernemer?

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen ter consultatie tot en met 23 juli 2024. Er wordt al lange tijd over dit wetsvoorstel gesproken, of het er ook definitief aan gaat komen is aan het nieuwe kabinet. In het Hoofdlijnen akkoord wordt hier niet direct over gesproken behalve dat het nieuwe kabinet streeft naar een “arbeidsmarkt die toekomstbestendig is”.

Dit voorstel introduceert een verplichte basisverzekering voor zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Voor ondernemers, verzekeringsadviseurs, en andere betrokkenen is het belangrijk om de kernpunten en mogelijke implicaties van dit voorstel te begrijpen.

De Hoofdpunten van het Voorstel
Het wetsvoorstel stelt regels voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen die:

 • De pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt;
 • Winst uit onderneming genieten, zowel binnen Nederland als daarbuiten.

De verplichte verzekering is bedoeld om zelfstandigen te beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal een centrale rol spelen bij de uitvoering van deze verzekering.

Belangrijke Elementen

 1. Definitie van Arbeidsongeschiktheid: Een zelfstandige wordt als arbeidsongeschikt beschouwd als hij door ziekte of gebrek niet in staat is om het minimumloon te verdienen. Dit moet objectief medisch vastgesteld worden.
 2. Ontheffing Mogelijk: Zelfstandigen kunnen ontheffing van de verplichte verzekering krijgen als zij een vergelijkbare particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 3. Wachttijd: Voordat een zelfstandige aanspraak kan maken op de uitkering, geldt een wachttijd van 52 weken vanaf de eerste ziektedag.
 4. Premie en Uitkering: De premie voor de verzekering wordt bepaald op basis van de winst uit onderneming. De uitkering bedraagt maximaal 70% van de gemiddelde winst uit onderneming, met een maximum van 142,86% van het minimumloon.
 5. Re-integratie: Er worden diverse verplichtingen opgelegd aan de zelfstandige om de mogelijkheden tot werkhervatting te bevorderen, zoals medewerking aan medisch onderzoek en re-integratieactiviteiten.

Doelgroepen Vrijgesteld van de Verplichte Verzekering
Volgens de memorie van toelichting zijn er specifieke doelgroepen die vrijgesteld zijn van de verplichte verzekering. Deze doelgroepen omvatten onder andere meewerkende partners, resultaatgenieters, directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), en gemoedsbezwaarden. Deze groepen zijn uitgesloten omdat hun situaties niet passen binnen de standaarddefinities en -criteria die voor de verplichte verzekering gelden. Bovendien kunnen zelfstandigen met voldoende eigen vermogen of andere financiële middelen die hen in staat stellen om zelfvoorzienend te zijn bij arbeidsongeschiktheid, mogelijk ook vrijstelling aanvragen.

Ontheffing voor Ondernemers met een Particuliere AOV
Zelfstandigen die al een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben afgesloten, kunnen ontheffing van de verplichte verzekering krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de AOV aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Definitie Arbeidsongeschiktheid: De particuliere verzekering moet arbeidsongeschiktheid tenminste definiëren als het onvermogen om door ziekte of gebrek het minimumloon te verdienen.
 2. Wachttijd: De arbeidsongeschiktheid moet maximaal 52 weken hebben geduurd voordat het recht op uitkering ontstaat.
 3. Uitkeringsvoorwaarden: Het recht op uitkering mag niet worden uitgesloten wegens ziekte, gebrek of andere uitsluitingsgronden die bij ministeriële regeling worden vastgesteld.
 4. Uitkeringsduur: Het recht op uitkering mag niet eerder eindigen dan de dag waarop de persoon niet langer arbeidsongeschikt is of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 5. Hoogte van de Uitkering: De uitkering moet minimaal 70% van de winst uit onderneming bedragen, met een maximum van 142,86% van het minimumloon.

Mogelijke Implicaties

 • Financiële Lasten: De invoering van een verplichte verzekering zal leiden tot extra financiële lasten voor zelfstandigen.
 • Onafhankelijkheid: Sommige zelfstandigen kunnen de verplichte verzekering als een inperking van hun zelfstandigheid beschouwen.
 • Zekerheid: De wet biedt zelfstandigen meer zekerheid en bescherming bij arbeidsongeschiktheid, wat op de lange termijn de continuïteit van hun onderneming kan bevorderen.

Wat Kun Je Doen?

 • Feedback Geven: Maak gebruik van de consultatieperiode om feedback te geven op het wetsvoorstel. Dit kan via Overheid.nl | Consultatie Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (internetconsultatie.nl)
 • Voorbereiden: Begin alvast met het bekijken van de huidige situatie en overweeg hoe deze wet de financiële planning en bedrijfsvoering kan beïnvloeden.
 • Adviseren: Verzekeringsadviseurs kunnen hun klanten proactief informeren over de wijzigingen en helpen met het zoeken naar de beste oplossingen binnen het nieuwe wettelijke kader.

Contact
Tobias van Essen
t.essen@crowefoederer.nl
+31623865279

Bron