Disclaimer Crowe Foederer

(c) 2024 Crowe Foederer Holding B.V.

Aan de inhoud van dit bericht wordt de uiterste zorg besteed. Crowe Foederer Holding B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crowe Foederer Holding B.V.