Crowe Foundation | Beleidsplan 2022

ANBI & Stichting Crowe Foundation:
De Stichting Crowe Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN-nummer: 8544.61.954. Hieronder treft u de volgende informatie aan:

I. Beleidsplan Crowe Foundation met daarin vermeld:

 • Doelstelling en te verrichten werkzaamheden:
 • Wijze van verwerving van inkomsten
 • Verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • Beheer en besteding van het vermogen van de Crowe Foundation
 • Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

II. Jaarstukken 2021 Stichting Crowe Foundation

Beleid(splan) Crowe Foundation

 • Doelstelling en te verrichten werkzaamheden:
 • Wijze van verwerving van inkomsten
 • Verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • Beheer en besteding van het vermogen van de Crowe Foundation
 • Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

1. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

A. De stichting heeft ten doel:

 • het bijdragen, financieel dan wel met andere middelen aan activiteiten, initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

B. De stichting is verbonden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crowe Foederer B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17034844, hierna te noemen: de “Vennootschap” en draagt bij aan de doelstelling om te komen tot een duidelijke maatschappelijke footprint die een passende bijdrage levert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder duurzaamheid en gelijke kansen.

C. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het inzetten van medewerkers in dienst bij de Vennootschap of een met haar in een groep verbonden vennootschap;
 • het gericht adviseren en beschikbaar stellen van kennis, ervaring en netwerk;
 • het ter beschikking stellen van ruimten.

 

2. Wijze van verwerving van inkomsten

 • de door Crowe Foederer B.V. als initiatiefnemer tot verwezenlijking van het doel van de stichting bijeen te brengen bijdragen;
 • het ontvangen van subsidies en donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • het ontvangen van entreegelden, lesgelden en inschrijfgelden;
 • fundraising, waaronder via crowd-funding te generen gelden;
 • alle andere wettige baten.

3. Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Door Corona zijn de activiteiten in 2021 zeer beperkt gebleven. In totaal hebben we een zestal projecten ondersteund, zoals the Little Lions Child Coaching, Stichting Scouting Oud-Best, Klokhuis Asten, Stichting Watjang, Stichting Veldvest en de Nederlandse Filmacademie.

In 2021 is vooral geïnvesteerd in een nieuw beleid en medewerkersbetrokkenheid bij Goede Doelen. Het strategische doel van Crowe Foederer inzake MVO is: ‘We werken aan een duidelijke maatschappelijke footprint die een passende bijdrage levert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder duurzaamheid en gelijke kansen.’ Met als resultaat een maatschappelijke footprint. Zowel voor het kantoor, en (als onderdeel van het C.V.) voor iedere medewerker!’

Om hier invulling aan te geven is in de zomer van 2021 een survey onder onze medewerkers uitgevoerd inzake de huidige betrokkenheid bij goede doelen, gewenste goede doelen en kansen & belemmeringen om als medewerker maatschappelijk actief te worden. De uitkomsten zijn intern gedeeld, in diverse brainstormsessies zijn keuzes gemaakt én per kantoor zijn ambassadeurs gevonden die een actieve rol hebben op de vestigingen van Crowe Foederer om collega’s te informeren en enthousiasmeren. Ook zijn centrale goede doelen gekozen rondom het thema gelijke kansen, die inmiddels in 2022 zijn omgezet in partnerships met bijbehorende activiteiten(plannen). Voorbeelden hiervan zijn Het Fonds Gehandicapten Sport en IMC Weekendscholen. Naast centrale goede doelen blijft er ook veel ruimte over voor lokale initiatieven die door iedere medewerker kunnen worden ingediend.

Om het bovenstaande beter te kunnen faciliteren hebben wij Stichting Foederer Talentenfonds omgezet naar de Stichting Crowe Foundation.

4. Beheer en besteding van het vermogen van de Crowe Foundation

Het vermogen van Stichting Crowe Foundation wordt ondergebracht in een bestemmingsreserve. Voor zover aan deze reserve nog geen maatschappelijk doel is gegeven, wordt dit vermogen ondergebracht op een betaalrekening van de Rabobank op naam van de stichting.

Het beheer hiervan vindt plaats door de voorzitter van de stichting die als enige de bevoegdheid heeft om betalingen te verrichten. Er zit geen kredietfaciliteit op deze bankrekening zodat een debetstand niet mogelijk is.

Uitgaven worden uitsluitend verricht aan door het bestuur vooraf geautoriseerde maatschappelijke doelen. Als om een of andere reden de uitbetaling aan deze doelen is uitgesteld (bijvoorbeeld wegen het niet doorgaan van een event door de coronapandemie) dan wordt deze besteding geparkeerd op de balans van de stichting.

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks vóór 1 juli een balans en een staat van baten en lasten op. Deze zal direct na vaststelling hiervan worden gepubliceerd op de website van de stichting.

5. Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter: Daams, Johannes Gerardus Franciscus
 • Secretaris: van ’t Hoofd, Sander Peter
 • Penningmeester: Kolthof, Hendrik Jan

Beloningsbeleid bestuur:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie-gemaakte kosten.