Crowe Foundation | Beleidsplan

ANBI & Stichting Crowe Foundation:
De Stichting Crowe Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN-nummer: 8544.61.954. Hieronder treft u de volgende informatie aan:

I. Beleidsplan Crowe Foundation met daarin vermeld:

 • Doelstelling en te verrichten werkzaamheden:
 • Wijze van verwerving van inkomsten
 • Verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • Beheer en besteding van het vermogen van de Crowe Foundation
 • Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

II. Jaarstukken Stichting Crowe Foundation

Beleid(splan) Crowe Foundation

 • Doelstelling en te verrichten werkzaamheden:
 • Wijze van verwerving van inkomsten
 • Verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • Beheer en besteding van het vermogen van de Crowe Foundation
 • Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid. Lees hier het bestuursverslag

1. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

A. De stichting heeft ten doel:

 • het bijdragen, financieel dan wel met andere middelen aan activiteiten, initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

B. De stichting is verbonden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crowe Foederer Holding B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17034844, hierna te noemen: de “Vennootschap” en draagt bij aan de doelstelling om te komen tot een duidelijke maatschappelijke footprint die een passende bijdrage levert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder duurzaamheid en gelijke kansen.

C. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het inzetten van medewerkers in dienst bij de Vennootschap of een met haar in een groep verbonden vennootschap;
 • het gericht adviseren en beschikbaar stellen van kennis, ervaring en netwerk;
 • het ter beschikking stellen van ruimten.

 

2. Wijze van verwerving van inkomsten

 • de door Crowe Foederer Holding B.V. als initiatiefnemer tot verwezenlijking van het doel van de stichting bijeen te brengen bijdragen;
 • het ontvangen van subsidies en donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • het ontvangen van entreegelden, lesgelden en inschrijfgelden;
 • fundraising, waaronder via crowd-funding te generen gelden;
 • alle andere wettige baten.

3. Verslag van de uitgevoerde activiteiten

In het bestuursverslag (lees hier) treft u een uitgebreid verslag aan van de uitgevoerde activiteiten. De onderstaande ‘Kerngegevens 2023’ zijn gerealiseerd in het afgelopen jaar

 • 3 Landelijke goede doelen (2022: 4)
 • Aantal projecten bij onze goede doelen: 30 (2022: 23)
 • Aantal deelnemende collega’s 150 (2022: 75)
 • 17 Crowe ambassadeurs die onze goede doelen actief promoten op onze kantoren
  (2022: 14)
 • Bijdrages: financieel €40.132 (2022: €41.047, -) + tijd/inzet: 350 uur (2022: 300 uur)
 • Met onze goede doelen ondersteunen we de onderstaande 5 Sustainable Development Goals:

4. Beheer en besteding van het vermogen van de Crowe Foundation

Het vermogen van Stichting Crowe Foundation is ondergebracht in een bestemmingsreserve. Voor zover aan deze reserve nog geen maatschappelijk doel is gegeven, wordt dit vermogen ondergebracht op een betaalrekening van de Rabobank op naam van de stichting.

Het beheer hiervan vindt plaats door de voorzitter van de stichting die als enige de bevoegdheid heeft om betalingen te verrichten. Er zit geen kredietfaciliteit op deze bankrekening zodat een debetstand niet mogelijk is.

Uitgaven worden uitsluitend verricht aan door het bestuur vooraf geautoriseerde maatschappelijke doelen. Als om een of andere reden de uitbetaling aan deze doelen is uitgesteld dan wordt deze besteding geparkeerd op de balans van de stichting.

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks vóór 1 juli een balans en een staat van baten en lasten op. Deze zal direct na vaststelling hiervan worden gepubliceerd op de website van de stichting.

5. Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter: Daams, Johannes Gerardus Franciscus
 • Secretaris: van ’t Hoofd, Sander Peter
 • Penningmeester: Kolthof, Hendrik Jan

Beloningsbeleid bestuur:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie-gemaakte kosten.