Disclaimer Crowe Nieuws

(c) 2020 Crowe

Aan de inhoud van dit Crowe Nieuws wordt de uiterste zorg besteed. Crowe aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van dit Crowe Nieuws mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crowe.