Terug
21-03-22

Volledig operationeel vanaf vandaag (maandag 21 maart), uw gegevens zijn veilig.

Persvragen over dit bericht? Neem contact op met Erik Kolthof via 06 51 99 37 93.
Inleiding en hartelijk dank voor uw begrip
Zoals wij in eerdere berichten hebben laten weten hebben wij in de nacht van 9 op 10 maart een cyberaanval in de vorm van ransomware bij ons geconstateerd. In een drietal mails en via onze website (https://www.foederer.nl/nieuws) hebben wij u zo goed als mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen én de voor u relevante informatie. Wij hebben veel begrip én steun ontvangen voor de ontstane situatie en we ontvingen hartverwarmende reacties. Daarvoor bedanken wij iedereen hartelijk.

Welke stappen hebben we gezet?
Direct na de constatering van de cyberaanval hebben wij uit veiligheidsoverwegingen direct al onze eigen systemen ontkoppeld en van de buitenwereld geïsoleerd om de aanval te beteugelen en om klanten, leveranciers, andere partners en medewerkers te beschermen. Hierbij hebben zowel onze eigen cyberspecialisten als de door onze verzekeraar ingeschakelde specialisten van Northwave onderzoek gedaan naar de impact van de aanval, eventuele gevolgen voor de data én of er ‘achterdeurtjes’ of andere latente risico’s aanwezig zijn. Dit proces is nu succesvol afgerond. Er is aangifte gedaan bij de politie en er is melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens.

Volledig operationeel vanaf vandaag, uw gegevens zijn veilig.

Er zijn digitaal veilige omgevingen gecreëerd en inmiddels zijn de laatste, tijdig veiliggestelde back-ups teruggeplaatst. Alle bestanden zijn gecontroleerd op aanwezigheid van ransomware en andere schadelijke bestanden voordat ze zijn teruggeplaatst. Hierdoor kunnen we vanaf vandaag op alle gebieden weer volledig operationeel zijn. Door adequaat optreden van onze medewerkers en cyberspecialisten is de schade beperkt gebleven tot maximaal één dag verlies (aan interne) data, uit onze tijdig veiliggestelde back-up. De aanvallers zijn binnen geweest en we kunnen niet uitsluiten dat de daders toegang hebben gehad tot onze systemen. Maar de aanval is beperkt in omvang gebleven en uw gegevens zijn veilig.

Cybercrime
Experts geven aan dat er op dit moment een verhoogde activiteit waar te nemen is op het gebied van Cybercrime, mede gezien de situatie in Oekraïne. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken dat extra alertheid geboden is zodat u zelf geen slachtoffer wordt van deze criminaliteit.

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij Crowe Foederer.

Met vriendelijke groet,

De directie van Crowe Foederer

English version

Fully operational from today (Monday March 21st ), your data is safe.
Latest update cyberattack Crowe Foederer, March 21st


Introduction and thank you very much for your understanding
As we have mentioned in previous mails, we detected a cyberattack in the form of ransomware in our organization in the night of 9 to 10 March. In three e-mails and via our website (https://www.foederer.nl/nieuws) we kept you informed as well as possible on the developments and the relevant information for you. We received a lot of understanding and support for the situation that has arisen and we received heartwarming reactions. We would like to thank everyone for that.

What steps have we taken?
Immediately after the detection of the cyberattack, we immediately disconnected all our own systems for security reasons and isolated them from the outside world to curb the attack and to protect customers, suppliers, other partners and employees. Both our own cyber specialists and the Northwave specialists, engaged by our insurer, have conducted research into the impact of the attack, any consequences for the data and whether there are ‘backdoors’ or other latent risks. This process has now been successfully completed. A report has been made to the police and the Dutch Data Protection Authority.

Fully operational from today, your data is safe.
Digitally secure environments have been created and the last, timely secured backups have now been restored. All files have been checked for the presence of ransomware and other malicious files before being restored. As a result, we are fully operational again in all areas from today. Due to adequate action by our employees and cyber specialists, the damage has been limited to a maximum of one day of loss (of internal) data, from our timely secured backup. The attackers have been inside and we cannot rule out that the perpetrators have had access to our systems. But the attack has been limited in scope and your data is safe.

Cybercrime
Experts indicate that there is currently an increased activity in the field of Cybercrime, partly in view of the situation in Ukraine. We cannot emphasize enough that extra caution is required so that you do not become a victim of this crime yourself.

If you still have questions, you can contact your relationship manager at Crowe Foederer.

Best regards,

The board of Crowe Foederer