Terug
15-03-22

Update cyberaanval 15 maart: Crowe Foederer weer operationeel en bereikbaar via e-mail

Persvragen over dit bericht? Neem contact op met Erik Kolthof via 06 51 99 37 93.
Mailverkeer Crowe Foederer m.i.v. dinsdag 15 maart 18.30 uur hersteld
Ons email verkeer is weer operationeel vanaf vandaag 18.30 uur. U kunt dus weer mails vanuit ons en uw relatiebeheerder verwachten via de bij u bekende Crowe Foederer mailaccounts.

Phishingmails update
Wij hebben u vrijdag 11 maart geïnformeerd over het mogelijk in omloop zijn van phishing mails die in naam van Crowe Foederer werden verstuurd. Op maandag 14 maart hebben wij in onze update aangegeven dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit los staat van de geconstateerde ransomware aanval bij Crowe Foederer. We hebben geen redenen meer om aan te nemen dat er op dit moment nog op grote schaal phishingmails zijn of worden verspreid uit onze naam.

Wij vinden het erg vervelend dat de phishing mail alert mogelijk voor onrust heeft gezorgd. Uit oogpunt van voorzichtigheid vonden wij het noodzakelijk om u te informeren. We raden u aan om de gebruikelijke controles voor phishingmails te doen zoals die in zijn algemeenheid voor e-mailverkeer gelden, zoals:

– Is de afzender bekend en is het een logisch e-mailadres?
– Is de inhoud van het bericht logisch qua (zins)opbouw en lay-out?
– Verwacht u een dergelijke e-mail van de afzender?
– Geef nooit zomaar persoonsgegevens en klik niet op links of bijlagen die u niet vertrouwt.
– Wees alert bij e-mailberichten waar instructies voor betaling worden gegeven.
– Bent u ervan overtuigd dat het een spam/phishing bericht is, dan kunt u de mail verwijderen. Bij twijfel neem contact op uw IT afdeling.

Update Cyberaanval
Zoals bij u bekend is in de nacht van 9 op 10 maart een cyberaanval in de vorm van ransomware geconstateerd. Wij hebben uit veiligheidsoverwegingen direct na deze aanval al onze eigen systemen ontkoppeld en van de buitenwereld geïsoleerd om de aanval te beteugelen en om klanten, leveranciers, andere partners en medewerkers te beschermen.

Inmiddels zijn we volop bezig om de tijdig veiliggestelde back up-omgeving terug te plaatsen, zijn er digitaal veilige omgevingen gecreëerd en lukt het ons om onze dienstverlening aan u steeds verder te herstellen. Door adequaat optreden van onze medewerkers en cyberspecialisten is de schade beperkt gebleven tot maximaal één dag verlies aan data. Het onderzoek naar de toedracht van de cyberaanval is nog steeds in volle gang.

Persoonlijk bericht, mocht daar aanleiding toe zijn.
Indien gedurende het onderzoek informatie naar voren komt die specifiek voor uw bedrijf relevant is, zullen wij rechtstreeks, of via uw relatiebeheerder, contact met u opnemen.

Vragen?
Mocht u dringende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of via het volgende nummer: 088 – 424 2555.

Directie Crowe Foederer


Mail traffic Crowe Foederer restored from Tuesday March 15th 
Our email traffic is operational again from today 6.30 pm. So you can expect emails again
from us and your relationship manager via the Crowe Foederer mail accounts known to you.

Phishing emails update
We informed you on Friday 11 March about the possible circulation of phishing e-mails that were sent in the name of Crowe Foederer. On Monday, March 14th, we indicated in our update that further research has shown that this is separate from the observed ransomware attack at Crowe Foederer. We no longer have any reason to believe that phishing emails are still being widely distributed on our behalf at this time.

We regret that the phishing mail alert may have caused unrest. From the point of view of caution, we found it necessary to inform you. We recommend that you to do the usual phishing email checks as they generally apply to email traffic, such as:
– Is the sender known and is it a logical email address?
– Is the content of the message logical in terms of (sentence) structure and layout?
– Do you expect such an e-mail from the sender?
– Never just give personal data and do not click on links or attachments that you do not trust.
– Be alert to email messages where payment instructions are given.
– If you are convinced that it is a spam/phishing message, you can delete the mail. If in doubt, please contact your IT department.

Update Cyber attack
As you know, a cyber attack in the form of ransomware was detected on the night of 9 to 10 March. For security reasons, we disconnected and isolated all our own systems from the outside world immediately after this attack to curb the attack and to protect customers, suppliers, other partners and employees.

In the meantime, we are working hard to restore the timely secured backup environment, digitally safe environments have been created and we are succeeding in restoring our services to you. Due to adequate action by our employees and cyber specialists, the damage has been limited to a maximum of one day of loss of data. The investigation into the circumstances of the cyber attack is still going on.

Personal message, if there is reason to do so.
If information that is specifically relevant to your business emerges during the investigation, we will contact you directly or through your relationship manager.

Questions?
If you have urgent questions, you can contact your regular contact person or call us via the following number: 0031 (0)88 – 424 2555.