Terug
HR Services 18-02-21

Update NOW 3.2 en TVL

NOW 3.2

Vanaf 15 februari jl. is het weer mogelijk om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen (de NOW 3.2). Indien u ten minste 20% omzetverlies verwacht, kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming ter hoogte van maximaal 85% van uw loonsom in de maanden januari t/m maart 2021. Het omzetverlies wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021. Als u ook aanspraak heeft gemaakt op de NOW 3.1 dan dient de driemaandsperiode waarover het omzetverlies wordt vastgesteld aan te sluiten op de eerder gekozen driemaandsperiode. Het voorschot bedraagt 80% en wordt gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Het maximumloon van een werknemer waarop de tegemoetkoming gebaseerd wordt, bedraagt tweemaal het maximumdagloon (€ 9.718). De vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverlasten bedraagt 40% en wordt bovenop uw loonsom berekend.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de NOW, dient het personeel op de gebruikelijke wijze te worden doorbetaald. Als de loonsom daalt doordat werknemers uit dienst gaan, dan kan dit gevolgen hebben voor de (definitieve) hoogte van de NOW tegemoetkoming. Een beperkte loonsomdaling van 10% is echter toegestaan zonder dat dit uw recht op de NOW tegemoetkoming negatief beïnvloedt. Voorts gelden er diverse inspanningsverplichtingen met betrekking tot het aanbieden van scholing en het begeleiden van werk-naar-werk indien u afscheid wenst te nemen van een werknemer. Dit geldt eveneens voor contracten voor bepaalde tijd die u mogelijk niet wenst voort te zetten. Tot slot geldt er in sommige gevallen een dividend- en bonusverbod. Dit is het geval indien u bij de definitieve aanvraag een accountantsverklaring moet overleggen of indien u een NOW aanvraag indient op werkmaatschappijniveau.

Een NOW 3.2-aanvraag kan worden ingediend tot en met 14 maart 2021. Mocht u vragen hebben over de NOW 3.2 of ondersteuning wensen bij de aanvraag, neem dan gerust contact met ons op.

TVL Q1 2021

Vanaf 15 februari jl. is het weer mogelijk om een tegemoetkoming in de vaste lasten aan te vragen (de TVL Q1 2021). Ten opzichte van de TVL Q4 2020 is, naar aanleiding van de nieuwe lockdown, de TVL Q1 2021 op een aantal punten uitgebreid. Zo wordt de TVL opengesteld voor bijna alle bedrijven in Nederland doordat de tegemoetkoming in de vaste lasten niet meer slechts op MKB-bedrijven met max. 250 werknemers ziet. Verder wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%, wordt het minimumbedrag van de berekende vaste lasten van een bedrijf verlaagd naar € 1.500 per kwartaal en wordt het minimum subsidiebedrag verhoogd naar € 1.500. Tevens wordt het maximum subsidiebedrag verhoogd naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en € 400.000 voor niet-mkb bedrijven. Daarnaast zijn er verschillende sectoren zoals de detailhandel, de reisbranche en land- en tuinbouwbedrijvensector die in aanmerking kunnen komen voor extra subsidie. De uitbreidingen zijn niet meteen doorgevoerd bij de openstelling van het aanvraagloket. De Europese Commissie moet de uitbereidingen namelijk eerst goedkeuren. Voor reeds ingediende aanvragen volgt een nabetaling wanneer de uitbereidingen zijn goedgekeurd en doorgevoerd. Een TVL Q1-aanvraag kan worden ingediend tot 30 april 2021 17:00 uur.


040 264 96 10 Vestigingen