Terug
01-07-21

Nederland – België Desk: Nieuwsbrief 01-07-2021

Belastingverdrag tussen Nederland en België

Over het verdrag Nederland-België wordt door het Nederlandse en Belgische ministerie van Financiën al lange tijd onderhandeld. Vooralsnog is er nog geen duidelijkheid over de exacte inhoud van de wijzigingen, wel dat naar waarschijnlijkheid het pensioenartikel zal worden aangepast. Ook het verdragsartikel dat handelt over het aanmerkelijk belang zal naar waarschijnlijkheid worden aangepast, nu de conserverende aanslag naar Nederlands recht niet meer tijdelijk voor een periode van 10 jaren, maar levenslang wordt opgelegd.

Huidig verdrag Nederland-België voor MLI nog niet aangemeld

Vanwege bovenvermelde verdragsonderhandelingen is het Belgisch Nederlands verdrag niet door Nederland aangemeld voor het MLI (Multilateraal Instrument) waarbij antimisbruikbepalingen worden geïmplementeerd. Hierdoor werken deze antimisbruikbepalingen niet automatisch door in het huidige verdrag tussen Nederland en België.

Om een beroep te doen op de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting bij grensoverschrijdende dividendstromen mag geen sprake zijn van misbruik. Hierdoor zijn mede in verband met Europese jurisprudentie substance-vereisten opgenomen in de Nederlandse dividendbelasting. Aan deze vereisten moet worden voldaan om de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting te kunnen genieten bij een dividenduitkering van een Nederlandse vennootschap aan een Belgische moedermaatschappij. De substance vereisten hebben als doel kunstmatige structuren te voorkomen. Voor dividendstromen dienen voldoende zakelijke gronden aanwezig te zijn.

Indien niet wordt voldaan aan de substance vereisten kan voor de inhoudingsvrijstelling nog worden teruggevallen op de huidige verdragstekst van het verdrag Nederland-België, waardoor het lagere tarief van 5% dividendbelasting (in plaats van 15% dividendbelasting) kan worden toegepast. Blijft van belang om zorg te dragen voor zoveel mogelijk substance bij de Belgische moedermaatschappij.

Afschaffing van de Kaasroute

In december 2020 is de zogenoemde kaasroute afgeschaft. Belgische inwoners (waaronder Nederbelgen die langer dan 10 jaren in België woonachtig waren) konden schenken ten overstaan van een buitenlandse notaris zonder dat er een verplichting was deze schenkingen te laten registreren in België. Dit betekende dat schenkingen onbelast konden worden gedaan, met vastlegging van de datum van de schenking en aan de schenking gewenste modules. Het vastleggen van de datum was belangrijk voor de zogenoemde 3 jaarstermijn. Overlijden binnen 3 jaren wordt in België fictief tot de nalatenschap gerekend, indien onbelast wordt geschonken.

Het afschaffen van deze Kaasroute betekent overigens niet dat onbelast schenken niet meer mogelijk zou zijn. Het onbelast schenken middels bijvoorbeeld een handgift, bankgift en de zogenoemde onrechtstreekse schenking blijft mogelijk. Daarnaast kent ook België een bedrijfsopvolgingsfaciliteit, waarbij onder strikte voorwaarden ondernemingsvermogenonbelast kan worden doorgeschoven naar bedrijfsopvolgers.

Liquidatiereserves

Net als in Nederland kunnen winstreserves ook in België in een vennootschap worden opgepot. Nederland kent een aanmerkelijk belang tarief van 26,9%. België kent een tarief van 30% over uitgekeerde dividenden, maar kent daarnaast faciliteiten om dit tarief te drukken naar 10% of 15%. Voor de winstreserves kan namelijk een liquidatiereserve worden opgebouwd, waarbij op moment van opbouw van deze reserve 10% belasting is verschuldigd. Na een wachtperiode van een aantal jaren kunnen de winstreserves waarover een liquidatiereserve is opgebouwd, worden uitgekeerd tegen 5%. Totaal wordt het dividend dan belast tegen een tarief van 15% in plaats van 30%.

Opgelet: vanaf 1 mei 2019 kent België een balanstest en liquiditeitstest, vergelijkbaar met de Nederlandse uitkeringstest. De liquiditeitsreserve mag alleen worden uitgekeerd indien dit niet tot gevolg heeft dat het netto-actief onder een minimumgrens daalt (balanstest) en de vennootschap haar opeisbare schulden kan blijven betalen gedurende ten minste 12 maanden volgend op de uitkering (liquiditeitstest).  

Als goed huisvader beheren van privévermogen

In beperkte situaties en onder strenge voorwaarden is het in België nog altijd mogelijk om de meerwaarde op aandelen (aanmerkelijk belang) als vervreemdingsvoordeel onbelast te genieten. Hierbij moet worden aangetekend dat het aantonen van een zakelijk belang van essentieel belang is, zéker indien belastingplichtigen een ruling willen krijgen van de federale overheid. Het is een traject dat een juiste begeleiding vereist van zowel de Nederlandse alsook Belgische belastingadviseur.

Ontwikkelingen kwalificerende belastingplicht

Belgische inwoners met Nederlands inkomen kunnen bepaalde kosten, (zoals bijvoorbeeld hypotheekrente eigen woning, partneralimentatie, etc.) aftrekken van hun in Nederland te belasten (box 1) inkomen. Hierbij is van belang dat in beginsel 90% van het totale wereldinkomen (naar Nederlandse maatstaven) Nederlands inkomen (Box 1, 2 en 3) moet zijn.

Vrij recent heeft een Belgisch inwoner met box 1 inkomen in Nederland, die door de forfaitaire heffing in box 3 niet voldeed aan de 90% eis, tóch zijn hypotheekrente kunnen aftrekken. Doordat België in de personenbelasting onvoldoende rekening hield met de persoonlijke omstandigheden (aftrekposten), werd toch een aftrek van de hypotheekrente geaccepteerd. Ondanks dat de Nederlandse fiscus in hoger beroep is gegaan, adviseren wij om voor te sorteren op de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Vragenbrieven Nederlands pensioen van Nederbelgen

De Nederlandse Belastingdienst heeft brieven verzonden naar inwoners van België met Nederlandse pensioenen, waarin zij aankondigen navorderingsaanslagen te gaan opleggen wegens vermeende nieuwe feiten. De Belastingdienst stelt informatie te hebben ontvangen van de Belgische fiscus (althans zo stelt de NL Belastingdienst) dat er meer dan € 25.000 aan bruto pensioenuitkeringen zouden zijn ontvangen, die tegen een lager tarief in België zouden zijn belast, danwel voor minder dan 90% in België in de heffing zouden zijn betrokken. De Belgische belastingadviseurs zijn van mening dat de stelligheid van de Nederlandse Belastingdienst te kort door de bocht is. Belangrijk deze aankondigingsbrieven te laten toetsen door de Nederlandse en Belgische belastingadviseur.

Zijn er vragen, laat dit dan weten bij de België Desk:

  • Wim Smeets                 [email protected]     06 232 419 44 of 2330
  • Marc Ubaghs                [email protected]    06 193 132 26 of 2343             
  • Anke Beunen                [email protected]     06 202 292 45 of 2323
040 264 96 10 Vestigingen