Terug
HR Services 01-12-22

Maatregelen voor u als Directeur Groot Aandeelhouder

Een nieuw jaar staat weer voor de deur. Een nieuw jaar met wederom een pakket aan maatregelen voor u als DGA (Directeur Groot Aandeelhouder). Wat verandert er voor u en waar moet u (extra) alert op zijn?

De maatregelen welke aankomend jaar ingaan zijn onder meer bedoeld om het verschil in de belastingheffing tussen DGA’s enerzijds en ondernemers in de inkomstenbelasting en werknemers in loondienst anderzijds te verminderen. 

Afschaffing doelmatigheidsmarge en gebruikelijk loon 2023
In 2023 wordt de doelmatigheidsmarge volledig afgeschaft en wordt het gebruikelijk loon weer voor 100% vergeleken met het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. In 2022 mag het gebruikelijk loon van een DGA nog 25% lager zijn.Concreet betekent dat dat het loon van DGA’s omhoog gaat, waardoor er meer belasting betaald moeten worden. Deze maatregel moet zo’n € 540 miljoen opleveren, waarmee DGA’s een flinke bijdrage leveren aan het koopkrachtpakket.

In 2023 moet u uw gebruikelijk loon dus weer gaan bepalen aan de hand van de normale regels. Als vuistregel geldt dat het loon moet worden vastgesteld op de hoogte van de volgende bedragen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming, concern of daarmee verbonden lichaam;
  • € 51.000

Onder omstandigheden mag het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld, bijvoorbeeld als u in deeltijd werkt of in geval van verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Marktomstandigheden
Mogelijk moet u uw loon in 2023 verhogen door bovengenoemde aangescherpte regelgeving maar misschien ook door marktomstandigheden (arbeidskrapte, hoge inflatie). Door de vele loonstijgingen kan het zijn dat uw gebruikelijk loon onder de 100% van uw meest verdienende medewerker valt. Deze stijgingen houden naar verwachting voorlopig nog aan. Hierdoor kan de uitkomst van het toetsen van uw gebruikelijk loon hoger uitpakken.  

Let erop dat u uw loon in 2023 ook tussentijds blijft toetsen, mogelijk moet u extra verhogen. Als uw partner ook bij uw onderneming werkt, is het raadzaam om ook het 2023 loon voor uw partner hierin te betrekken.

Heeft u ondersteuning nodig bij de berekening van het gebruikelijk loon? Laat het ons dan weten. Wij hebben specialisten in ons team die u graag willen helpen bij uw vragen.

AB-houders en innovatieve Start-ups’
Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor zogenoemde ‘innovatieve Start-ups’ geldt tot en met 2022 een uitzondering op de normale regels van de gebruikelijk-loonregeling. Voor hen geldt een versoepeld regime voor een periode van maximaal 3 jaar. Gedurende deze periode mag u het gebruikelijke loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Vanaf 2023 vervalt deze uitzondering voor nieuwe gevallen.

Eenmalige verhoging vrije ruimte (WKR) 2023
De vrije ruimte voor het jaar 2023 wordt tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste EUR 400.000 van de fiscale loonsom. Over het meerdere blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

Afrekening Werkkostenregeling (WKR) 2022
Uiterlijk in de loonaangifte van de maand februari 2023 dienen wij, indien er sprake is van een overschrijding van de vrije ruimte in de werkkostenregeling van het afgelopen jaar, de verschuldigde eindheffing aan te geven.

Indien u een overschrijding heeft, verzoeken wij u deze tijdig aan ons mede te delen. Heeft u ondersteuning nodig bij de inhoudelijke verwerking van de werkkostenregeling? Laat het ons dan weten. Wij hebben specialisten in ons team die u graag willen helpen bij uw vragen.

Auto van de zaak in 2023
De bijtelling voor benzine- en dieselauto’s van de zaak verandert niet in 2023, het standaardpercentage voor de bijtelling blijft 22%.

In 2023 verandert voor de volledig elektrische auto’s wel de grondslag voor de bijtelling. De cap in de bijtelling (catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is) gaat vanaf 2023 van € 35.000 naar € 30.000.

Uit het Klimaatakkoord volgt dat de stimulering van emissievrije auto’s met stapsgewijze aanpassingen voort wordt gezet tot en met 2025. Dit betekent dat de korting ieder jaar afneemt tot uiteindelijk 0% in 2026. Vanaf 2026 geldt dan het algemene bijtellingspercentage van 22%.

De korting geldt tot een bepaalde cataloguswaarde. In 2022 bedraagt deze nog € 35.000. Per 1 januari 2023 wordt deze verlaagd naar € 30.000. Onderstaand ziet u de tabel met de verlaagde bijtellingspercentages en de daarmee samenhangende korting.

Verlaagde bijtellingspercentageKortingMaximale korting
202216%6%-punt€ 2.100
202316%6%-punt€ 1.800
202416%6%-punt€ 1.800
202517%5%-punt€ 1.500
202622%0%-punt

Youngtimers en bijtelling 35%
Sinds 2010 bedraagt de bijtelling voor auto’s van 15 jaar en ouder 35%. De grondslag voor de waardering is niet de oorspronkelijke cataloguswaarde, maar de actuele waarde (waarde economisch verkeer) van de auto. Los van het risico op hogere onderhoudskosten is een youngtimer (auto van 15 tot 25 jaar) en oldtimer fiscaal nog steeds aantrekkelijk. De bijtelling kan elk jaar opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de dan actuele waarde. Bij youngtimers kan die waarde immers elk jaar verschillen.

Wisselt u van auto in enig jaar? Geef dit dan z.s.m. door aan uw salarisadministrateur. Hiermee voorkomt u onnodige correcties achteraf.

Wet excessief lenen
Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is op 13 september 2022 door de Tweede Kamer aangenomen en treedt – bij goedkeuring van de Eerste Kamer – per 2023 in werking. Op grond van dit wetsvoorstel worden leningen van een aanmerkelijkbelanghouder en diens partner boven de € 700.000 belast in box 2 alsof het een dividenduitkering betreft. Onder voorwaarden geldt een uitzondering voor de bestaande en nieuwe leningen ter financiering van uw eigen woning. De evaluatie van deze maatregel vindt in 2026 plaats.

Aanpassing tariefopstap vennootschapsbelasting
Vanaf 2023 is het tarief in de vennootschapsbelasting voor de eerste € 200.000 19%. Vanaf € 200.000 betalen bedrijven het belastingtarief van 25,8%. In 2022 was het tarief 15% over de eerste € 395.000 en 25,8% over het meerdere.

Deze aanpassing van de tariefopstap betekent daarom een lastenverzwaring voor bedrijven aangezien zij eerder het hogere tarief gaan betalen

Bij een winst vanaf circa € 400.000 betekent dat een bijna € 30.000 hogere VPB-last. Deze aanpassing in de vennootschapsbelasting moet leiden tot een kleiner verschil tussen ondernemers in de inkomstenbelasting en werknemers enerzijds en DGA’s anderzijds.

Box 2: per 2024 twee schijven van 24,5% en 31%
Het huidige box 2-tarief bedraagt 26,9%. Per 2024 krijgt box 2 twee schijven. De eerste schijf belast tot € 67.000 aan box 2-inkomsten per persoon tegen een tarief van 24,5% en voor de tweede schijf geldt een tarief van 31% over het meerdere.

Met het lage tarief worden BV’s gestimuleerd om jaarlijks een deel van de winst uit te keren als dividend. Voor fiscaal partners geldt dat het inkomen uit aanmerkelijk belang aan beide partners kan worden toegerekend. Voor fiscaal partners geldt daarom het verlaagde tarief tot een gezamenlijk voordeel uit aanmerkelijk belang van € 134.000. In 2023 geldt nog het tarief van 26,9%. 

Weetjes
Wist u dat…

… als u als DGA geen  ziek wordt er een loondoorbetalingsplicht geldt? Tijdens uw ziekte is de BV namelijk verplicht om uw loon door te betalen. U kunt  een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) afsluiten bij UWV.

… de loondoorbetalingsplicht niet geldt tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof? Als vrouwelijke DGA kunt u voor deze 16 weken wel een vrijwillige Ziektewet-verzekering afsluiten bij UWV. Daarnaast heeft u recht op de ZEZ regeling en kunt u een uitkering aanvragen. Deze uitkering is minimaal 16 weken, hangt af uw inkomsten van het voorgaand jaar en is maximaal gelijk aan het minimumloon.

… u vanaf 2 augustus 2022 een uitkering aanvullend geboorteverlof kunt aanvragen? Dit was eerder niet mogelijk. De uitkering valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO) en bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon en wordt berekend op het gemiddelde aantal uren dat u per week werkt. u vanaf 2 augustus 2022 een uitkering betaald ouderschapsverlof kunt aanvragen? De uitkering valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO) en bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon en wordt berekend op het gemiddelde aantal uren dat u per week werkt.

Salariswijzigingen en mutaties januari 2023
Het opstarten van de salarisadministratie in de maand januari vergt altijd extra handelingen, zoals bijvoorbeeld het invoeren en controleren van alle nieuwe premiepercentages. Hierdoor zal de doorlooptijd van uw salarisadministratie langer zijn dan u van ons gewend bent.

Wij vragen u vriendelijk om ook voor de maand januari 2023 eventuele mutaties zo vroeg mogelijk aan te leveren.