Terug
Tax 04-05-21

Factsheet: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 moeten stichtingen en verenigingen voldoen aan de nieuwe wet ‘’Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’’ (hierna: “WBTR”). Doel van deze wet is om wanbestuur, corruptie en andere ongewenste activiteiten te voorkomen. De WBTR introduceert aanvullende regels voor onder andere verenigingen en stichtingen. In deze factsheet gaan wij nader in op een aantal aanpassingen die mogelijk van belang zijn voor uw vereniging of stichting.

Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurders van een vereniging of stichting dienen te besturen in het belang van de vereniging of stichting. Dit belang staat vermeld in de statuten. Wanneer dit vermelde belang niet meer overeenkomt met het werkelijke belang, moet dit worden aangepast. Bestuurders die niet in het belang handelen van  de vereniging of stichting kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor een genomen besluit.

Daarnaast is het belangrijk om de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te controleren. Als gevolg van de invoering van de WBTR zullen verzekeraars waarschijnlijk hun voorwaarden aanpassen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld dekkingen lager uitvallen.

Stemrecht en belangenverstrengeling bestuurders

Ook het stemrecht van bestuurders wordt gewijzigd. Hierbij wordt het meervoudige stemrecht van één bestuurder beperkt. Eén bestuurder kan niet langer meer stemmen uitbrengen dan alle andere bestuurders samen.

Aanvullend bevat de WBTR een regeling die in werking treedt bij een tegenstrijdig belang van een bestuurder bij een besluit. In dit geval mag de betreffende bestuurder niet meestemmen.

Instellen Raad van Commissarissen

De WBTR maakt het mogelijk om bij een vereniging of stichting een Raad van Commissarissen (RvC) in te stellen. De RvC houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen een vereniging of stichting. Bij een eventuele belangenverstrengeling van het bestuur kunnen zij dan in de plaats treden om over een besluit te stemmen, indien dit zo in de statuten is bepaald.

Invoering bepaling bij belet en ontsteltenis bestuur in de statuten

De WBTR stelt dat iedere vereniging en stichting een bepaling in de statuten moet opnemen waarin is vastgelegd wie besluiten kan nemen indien het bestuur dit niet kan, bijvoorbeeld door een tegenstrijdig belang. De RvC kan hiervoor worden aangewezen of de leden (bij een vereniging). Staat een dergelijke bepaling nog niet in de statuten, dan moet deze worden toegevoegd.

Fiscale aandachtspunten

Hoe de bovenstaande punten uw vereniging of stichting beïnvloeden hangt af van de specifieke situatie. Ons Non-Profit / Public Team heeft de kennis en kunde in huis om de situatie van uw stichting of vereniging te boordelen en staat u graag te woord.