Terug
Tax 03-12-20

Factsheet: Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Onderdeel van het Belastingplan 2021 betreft de invoering van een maatregel om de bedrijfsinvesteringen in Nederland te stimuleren: de BIK. De Tweede Kamer heeft de BIK reeds aangenomen. In afwachting van de behandeling door de Eerste Kamer informeren wij u hierbij reeds over de belangrijkste kenmerken van de BIK.

Regeling

Over het fiscale jaar 2021 en 2022 kunnen bedrijven die blijven investeren een afdrachtvermindering op de loonheffing toepassen. De BIK kan daarmee een positief effect hebben op de liquiditeiten in 2021 en/ of 2022, ook in een verliesjaar. De korting moet worden aangevraagd en wordt middels een beschikking vastgesteld door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Het kabinet heeft vooralsnog een budget beschikbaar gesteld ter grootte van € 4 miljard voor 2 jaar. Voor 2021 betekent dit dat de korting 3,9% bedraagt, berekend over investeringen tot € 5 miljoen en 1,8% over het meerdere.

Belangrijkste kenmerken

• Er moet sprake zijn van een inhoudingsplichtige voor de loonheffingen (werknemers in dienst en voldoende loonsom). De inhoudingsplichtige moet belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor samenwerkingsverbanden en fiscale eenheden gelden specifieke regels.

• Bij de kwalificatie van de investeringen wordt voor de BIK aangesloten bij de bepalingen van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), met uitzondering van de bepaling dat het minimale investeringsbedrag voor de BIK € 1.500 per bedrijfsmiddel bedraagt.

• Uitgezonderde bedrijfsmiddelen voor de KIA zijn ook uitgezonderd voor de BIK. Tevens zijn kosten voor verbeteringen en voortbrengingskosten van zelf ontwikkelde bedrijfsmiddelen uitgezonderd voor de BIK.

• Alleen investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen zijn toegestaan voor de BIK.

• Verplichtingen aangegaan op of na 1 oktober 2020 kwalificeren voor de BIK. Alle investeringen dienen in 2021 of 2022 betaald te worden/zijn en binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik genomen te zijn.

• De afdrachtvermindering geldt tot maximaal nihil (de af te dragen loonheffing kan in een aangiftetijdvak niet negatief zijn) en kan over meerdere aangiftetijdvakken in het kalenderjaar worden geëffectueerd.

• Het (online) aanvraagloket bij de RVO gaat open per 1 september 2021, maar ook vóór die tijd moet aandacht worden besteed aan een zorgvuldige administratie. Voor elk kalenderjaar is er een maximum van één aanvraag per inhoudingsplichtige per kwartaal, voor een minimum investeringsbedrag van € 20.000 per aanvraag. Aanvraag dient tevens uiterlijk binnen drie kalendermaanden na afloop van het boekjaar te zijn ingediend. De RVO beslist binnen 12 weken middels afgeven van een beschikking (de BIK-verklaring).

• De BIK vermindert niet het investeringsbedrag en afschrijvingspotentieel en samenloop met de KIA, MIA, EIA en VAMIL is toegestaan.

Vragen, interesse, afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

040 264 96 10 Vestigingen