Terug
In de media 07-10-20

De coronareserve wisseltruc

Versnelde teruggaaf van de vennootschapsbelasting 2019 via de coronareserve: hoe?

Door Hugo Everaerd, tax partner Amsterdam en lid Raad van Bestuur

Waar de coronacrisis tot een verlies leidt in 2020, kan mogelijk versneld vennootschapsbelasting over 2019 worden teruggevraagd. Dit kan worden gedaan door in de aangifte 2019 een zogenaamde coronareserve op te nemen. Met deze reserve kan veel sneller belasting worden teruggekregen, vergeleken bij de gebruikelijke regels omtrent verliesverrekening.

Bij de gebruikelijke regels kan namelijk pas gebruik van worden gemaakt wanneer het jaar 2020 is afgelopen. Vervolgens moet dan nog de jaarrekening worden opgemaakt, de aangifte 2020 worden ingediend en de definitieve aanslag voor het jaar 2019 moet al zijn opgelegd.

De coronareserve kan daarentegen direct worden toegepast, omdat deze wordt verwerkt in de aangifte 2019. Een teruggaaf kan dan al volgen binnen een aantal weken. Op zich dus een prima regeling om de onderneming snel te voorzien van liquiditeit terwijl de fiscus per saldo niets te kort komt.

Er dient uiteraard wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, zoals:

1. Vennootschapsbelastingplichtig lichaam

Ten eerste moet er sprake zijn van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam. Eenmanszaken en andere niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen komen dus niet in aanmerking;

2. Verwacht corona-gerelateerd verlies

Er dient sprake te zijn van een verwacht corona-gerelateerd verlies in 2020 (bijvoorbeeld door omzetderving vanwege door de overheid genomen maatregelen). Een verlies dat door andere oorzaken wordt geleden voldoet niet. Het is overigens aan de onderneming om een goed onderbouwde schatting te maken van het verlies dat wordt gemaakt waarbij ook de relatie met het coronavirus wordt gelegd. De gevolgen van een onjuiste schatting zijn nog niet duidelijk, maar zijn hopelijk bekend gemaakt op Prinsjesdag wanneer deze regeling wordt verankerd in wetgeving;

3. Coronareserve uiterlijk 2020 in de winst

De coronareserve dient uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst te worden opgenomen;

4. Coronareserve lager dan winst 2019

De coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst in 2019. Het opnemen van de reserve kan dus niet leiden tot een verlies over 2019. Er kan derhalve optimaal gebruik worden gemaakt van de coronareserve als de winst over 2019 net zo hoog of hoger is dan het corona-verlies uit 2020.

De reserve houdt geen rekening met neveneffecten. Hierbij kan worden gedacht aan gevolgen voor de aftrek van rentelasten (de earningsstrippingmaatregel) en de regels omtrent verliesverrekening. Er moet dus wel worden bekeken wat de exacte gevolgen zijn van het toepassen van de coronareserve en of zich daarbij geen ongewenste neveneffecten voordoen.

Eigenlijk wordt met de reserve het 2020-verlies gewisseld met de winst uit 2019, waardoor minder belasting is verschuldigd over 2019. Zie daar de versnelde teruggaaf met de coronareserve wisseltruc!

Bron: https://financieel-management.nl/artikelen/de-coronareserve-wisseltruc/