opname vakantiedagen
26 april 2018

Recht op loon bij opname vakantiedagen na 104 weken ziekte

Werknemer is op 1 juli 2005 bij werkgever in dienst getreden in de functie van Glaszetter voor 38 uur per week. Op de arbeidsovereenkomst is de Cao voor de Groothandel in Vlakglas van toepassing.

Werknemer is per 13 augustus 2013 arbeidsongeschikt geworden. De loondoorbetalingsverplichting van werkgever is op 28 augustus 2015 geëindigd. Werknemer heeft zelf zijn arbeidsovereenkomst met werkgever beëindigd per 1 februari 2017.

Opname vakantiedagen

Werknemer vordert loonbetaling over de vakantiedagen die hij heeft opgenomen. Werknemer heeft in 2014 14,17 vakantiedagen opgebouwd. Na een eerste weigering van werkgever om deze dagen als niet opgenomen vakantiedagen aan werknemer te vergoeden, heeft werknemer deze vakantiedagen nadat de loondoorbetalingsverplichting was verstreken alsnog opgenomen. Werknemer vordert betaling van loon gedurende deze vakantiedagen.

Werkgever is het niet eens met de vordering en stelt zich op het standpunt dat werknemer de vakantiedagen heeft opgenomen in de periode nadat de loondoorbetalingverplichting van werkgever was geëindigd. Werkgever hoefde om die reden geen loon te betalen over die vakantiedagen.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat de werknemer op grond van de wet gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Dit geldt ook voor werknemers die langdurig en geheel arbeidsongeschikt zijn. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat vakantie voor langdurig en geheel arbeidsongeschikte werknemers hetzelfde doel heeft als voor gezonde werknemers, namelijk het herstellen en uitrusten van de verplichtingen voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst. Bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers gaat het dan niet (meer) om de verplichting tot het verrichten van de bedongen (eigen) arbeid, maar om de verplichting om andere (passende) werkzaamheden te verrichten of om mee te werken aan inspanningen gericht op re-integratie. Als een arbeidsongeschikte werknemer tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn re-integratieverplichtingen dient hij hiervoor vakantie op te nemen. Immers, de re-integratieverplichtingen van werknemer en werkgever blijven grotendeels bestaan, ook na afloop van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.

De rechter oordeelt dat werkgever verplicht was om de opgenomen vakantiedagen uit te betalen naar het normale tussen werknemer en werkgever overeengekomen loon, en dus naar 100 procent van dit loon.

Geen opbouw vakantiedagen na loondoorbetalingsverplichting

Bovenstaande ziet op de situatie waarin een werkgever ervoor kiest om de werknemer slapend in dienst te houden en de werknemer na het verstrijken van de loondoorbetalingsverplichting nog vakantiedagen open heeft staan en deze na de loondoorbetalingsverplichting opneemt. Feit is en blijft dat als de loondoorbetalingsverplichting is verstreken, werknemer geen nieuwe vakantiedagen opbouwt. Er vindt namelijk alleen opbouw van vakantiedagen plaats over de periode waarover de werknemer recht op loon heeft gehad.

Onze arbeidsjuristen kunnen u ondersteunen of adviseren rondom alle vraagstukken gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid. Neem contact op met Martijn Moonen of Megin van Kempen indien u vragen heeft of graag een advies wil.