Photovoltaic System 2742302 960 720
31 augustus 2020

Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen wor­den aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.

Dit betekent dat wanneer een perceel wordt onttrok­ken aan de landbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van een zonnepanelenveld of de bouw van een schuur, dit perceel in het jaar van onttrekking niet meer gebruikt kan worden voor de verzilvering van betalingsrechten. Dat het perceel wellicht gedurende het gehele groei­sei­zoen is gebruikt voor landbouw en pas in het najaar is onttrokken aan de landbouw, maakt daarbij niet uit.

Uitzondering

Een perceel mag wel tijdelijk gebruikt worden voor niet-landbouwactiviteiten, mits deze activiteiten binnen het kalenderjaar niet meer dan 90 dagen duren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tijdelijke opslag van zand bij de bouw van een stal of het houden van evene­ment. Daarna moet de grond weer als landbouwgrond in gebruik zijn.