AG000548 7
01 oktober 2020

Beleid LNV

Op Prinsjesdag is tevens de begroting 2021 van het Ministerie van LNV gepubliceerd, waarin ook het beleid voor de komende jaren is vermeld.

Regeling kunstmestvervanging en mestverwerking
In 2021 zal in het kader van klimaat en stikstof een meer­jarige subsidieregeling voor kunstmestvervanging en hoogwaardige mestverwerking worden openge­steld. Door hoogwaardige verwerking van mest van in­tensieve sectoren wordt bijgedragen aan het terugdrin­gen van broeikas- en ammoniakemissies en kan be­mes­ting beter worden afgestemd op de behoeftes van bodem en gewas.

Regeling waterbassins mest
Er komt een subsidieregeling om bedrijven op zand­grond te stimuleren regenwater op te vangen om daar­mee mest te verdunnen bij het uitrijden met een zo­den­bemester. Daarmee kan de ammoniakemissie ver­minderd worden.

Verlaging ruw eiwit veevoer
Voor de jaren na 2020 worden met de melkveesector afspraken gemaakt met het oog op een stikstofreduc­tie via voermaatregelen. Hierbij is ook ondersteuning van praktijkbedrijven aan de orde. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor de effecten op diergezondheid, productie en bedrijfseconomische resultaten. De op­gedane kennis zal intensief worden uitgedragen naar de praktijk, onder meer via praktijknetwerken en advi­seurs. Streven is de afspraken in de tweede helft van 2021 gereed te hebben, zodat implementatie vanaf 2021 plaats kan vinden.

Weidegang
Er wordt € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor ver­schil­lende instrumenten om het aantal uren weidegang structureel te verhogen. Dit moet een bijdrage leveren aan een vermindering van de ammoniakemissie.

Klimaat en veehouderij
Voor het reduceren van de methaanemissie is een pro­gramma gestart, dat is gericht op innovatieve tech­nieken en maatregelen in stallen en mestopslagen. Hiermee moeten de doelstellingen uit het Klimaatak­koord in 2030 gerealiseerd worden. De eerste fase richt zich op de inzet van onderzoek en praktijktoet­sing van maatregelen. In de tweede fase ligt de na­druk op het faciliteren van de implementatie van maat­regelen in de praktijk.

Oneerlijke handelspraktijken
Op uiterlijk 1 november 2021 moet een wet in werking treden, die een aantal oneerlijke handelspraktijken ver­biedt. Leveranciers van landbouw- en voedselpro­ducten die geconfronteerd worden met oneerlijke han­delspraktijken, kunnen de Autoriteit Consument & Markt verzoeken de wet te handhaven.

Pachtbeleid
In 2021 zal gewerkt worden aan een herziening van de pachtwetgeving. Dit moet extra zekerheid geven aan jonge boeren en tegelijkertijd de prikkels voor goed bodembeheer versterken. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw pachtregistratiesysteem.