Special Miljoenennota 2019: ​Afschrijven en aftrek van kosten
19 september 2018

Special Miljoenennota 2019: ​Afschrijven en aftrek van kosten

De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.

Verlaging afschrijven onroerend goed binnen het bedrijf

Per 1 januari 2019 mag niet meer worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.

Voorbeeld

Stel de WOZ-waarde van een pand is € 1.000.000 en de boekwaarde is € 900.000. In de oude situatie mocht tot 50% van de WOZ-waarde, in dit voorbeeld dus tot € 500.000, worden afgeschreven. In de nieuwe plannen mag niet meer onder de WOZ-waarde worden afgeschreven. In dit voorbeeld is er dus geen afschrijving meer mogelijk.

WOZ-waarde

Boekwaarde

Afschrijven tot maximaal

2018

€ 1.000.000

€ 900.000

50% WOZ, dus € 500.000

2019

€ 1.000.000

€ 900.000

100% WOZ, dus geen afschrijvingsmogelijkheid

Let op! Deze maatregel is alleen van toepassing op vennootschapsbelastingplichtigen.

Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting

Sinds 2014 wordt het tarief voor aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals betaalde hypotheekrente, jaarlijks met 0,5% afgebouwd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt deze jaarlijkse afbouw verhoogd naar 3% en kunnen dus steeds minder kosten verrekend worden.

Dezelfde afbouw geldt per 1 januari 2020 ook voor de volgende aftrekposten in de inkomstenbelasting:

  • de ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek
  • de mkb-winstvrijstelling
  • de terbeschikkingstellingsvrijstelling
  • de persoonsgebonden aftrek: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatie), uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant van persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en de verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Let op! Door deze wijzigingen kan de situatie ontstaan dat uw inkomsten tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting worden belast, terwijl uw aftrekbare kosten tegen een lager tarief aftrekbaar zijn.

In onderstaande tabel is de afbouw van de aftrekposten schematisch weergegeven.

Jaar

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning

49,5%

49,0%

46,0%

43,0%

40,0%

37,05%

Maximaal aftrektarief andere aftrekposten

51,95%

51,75%

46,0%

43,0%

40,0%

37,05%

Tip! Heeft u aftrekbare kosten, zoals noodzakelijke kosten voor het plaatsen van implantaten, in het vooruitzicht? Plan de behandeling dan uiterlijk in 2019. Daarna vermindert de aftrekbaarheid van deze kosten elk jaar met 3%. Raadpleeg uw adviseur om te beoordelen in hoeverre uw kosten aftrekbaar zijn. Dit hangt af van meerdere omstandigheden, bijvoorbeeld uw zorgverzekering.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog met vragen zitten over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met één van onze belastingadviseurs op de vestiging bij u in de buurt.

*** terug naar het overzicht 'special miljoenennota 2019'