fosfaatproductie
31 augustus 2020

Behoud deel stikstofruimte bij saneringsregeling varkens

De provincies hebben de beleidsregels voor het intern en extern salderen van ammoniak op enkele punten aangepast.

Een belangrijke aanpassing is dat deelne­mers aan de saneringsregeling varkenshouderijen een­malig maximaal 15% van de ammoniakemissie uit de betrokken dierenverblijven kunnen behouden om op hun locatie te kunnen doorstarten met andere be­drijfsmatige activiteiten. Dit mag volgens de sanerings­regeling geen intensieve veehouderij zijn. Hiertoe be­ho­ren volgens deze regeling: varkens, pluimvee, konij­nen, vleeskalveren, vleesstieren, geiten en nertsen.