Terug
03-02-23

Nederland – België Desk: Nieuwsbrief 01-02-2023

Belgische minister van Financiën stelt een brede belastinghervorming voor
De Belgische minister van Financiën heeft het afgelopen jaar een voorstel gedaan voor een
brede belastingvervorming in België. Het doel van dit voorstel is het belastingstelsel in België
te moderniseren. Een concreet plan is nog niet opgesteld door de Belgische minister. In de
blauwdruk die de minister publiceerde kwamen veranderingen ten aanzien van de inkomsten
uit arbeid, de vennootschapsbelasting, de vermogensinkomsten en de btw aan bod. Het is dus
nog even afwachten hoe het belastingstelsel in België eruit zal gaan zien

Regeling sociale zekerheid inzake thuiswerken van grensarbeiders
De afspraken inzake de sociale zekerheid ten aanzien van de thuiswerkdagen van
werknemers werkzaam binnen de EU zijn vorig jaar verlengd tot en met 31 december 2022.
Deze afspraken zorgden ervoor dat thuiswerken geen gevolgen zou hebben voor de sociale
zekerheid van de werknemer. Inmiddels zijn bijna alle COVID-maatregelen in de Europese
landen opgeheven. Het thuiswerken is echter een veelvoorkomend element in de huidige
arbeidscultuur. Ook Nederlandse en Belgische grensarbeiders werken veelal vanuit huis. De
Europese Unie heeft aangegeven dat de regeling inzake de sociale zekerheid voor
thuiswerkers is verlengd tot 1 juli 2023. De Europese Unie is nu op zoek naar een structurele
oplossing inzake de sociale zekerheid voor thuiswerkdagen van werknemers.

UBO register
Het Hof van Justitie heeft op 22 november 2022 een belangrijke uitspraak gedaan ten aanzien
van het UBO-register. In het UBO-register worden alle gegevens met betrekking tot de
uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en andere
juridische entiteiten opgenomen. Dit register is tot stand gekomen door de vierde Europese
anti-witwasrichtlijn met het doel meer transparantie te creëren. In zowel België als Nederland
zijn centrale UBO-registers opgezet. Deze registers waren beide vrij toegankelijk.
In het arrest van het Hof van Justitie gaven de uiteindelijke begunstigden van een
Luxemburgse vennootschap aan het niet eens te zijn met de onbeperkte toegang van derden
tot het UBO-register. Het Hof van Justitie oordeelde dat de brede toegang van het UBOregister een inbreuk vormt op de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.
Derhalve is in België de toegang van iedere willekeurige derde beperkt. Ook in Nederland is
het UBO-register niet meer openbaar gepubliceerd. Het is nu nog afwachten of de Europese
Unie een oplossing gaat zoeken voor alle Europese lidstaten ten aanzien van het beschermen
van de UBO-gegevens

Schenken of vererven van een vastgoedvennootschap in België
Het reguliere schenk- en erfbelastingtarief in België is in de meeste gevallen 27%. Onder
bepaalde voorwaarden kan een aandeelhouder zijn aandelen overdragen onder een verlaagd
tarief van 3%. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de vennootschap die wordt
geschonken een economische activiteit dient uit te uitoefenen. Aan de rechtbank van Gent is
een situatie voorgelegd waarbij de erfgenamen verzoeken om toepassing van het verlaagd
tarief bij het schenken van een vastgoedvennootschap. De Belgische Belastingdienst stelt dat
indien sprake is van een vastgoedvennootschap er geen sprake kan zijn van een
economische activiteit.

De rechtbank van Gent stelt zich op het standpunt dat ook vastgoedactiviteiten kunnen
kwalificeren als een economische activiteit. Voorwaarden hiervoor zijn dat de activiteiten op
een duurzame wijze een maatschappelijke meerwaarde generen en het louter passief beheer
van onroerend goed overstijgen. Deze uitspraak van de rechtbank is merkwaardig, maar
positief voor de belastingplichtige.

Rente hypotheek in Nederland aftrekbaar zonder overleggen inkomensverklaring
De Nederlandse rechtbank heeft aan het eind van 2022 geoordeeld over de kwalificerend
buitenlandse belastingplicht. In deze zaak voldeed de belanghebbende aan de 90%-eis in
Nederland, waardoor belanghebbende in haar aangifte inkomstenbelasting aangaf
kwalificerend buitenlands belastingplichtige te zijn. De Nederlandse Belastingdienst verzocht
de belanghebbende om een inkomensverklaring aan te leveren. De Belgische fiscus was het
niet eens met de belastingheffing over het inkomen van belanghebbende. De
inkomensverklaring werd niet afgegeven door de Belgische fiscus, waardoor de Nederlandse
fiscus de hypotheekrenteaftrek weigerde. De Rechtbank is het niet eens met de Nederlandse
fiscus en honoreert de hypotheekrenteaftrek in de aangifte. Er wordt immers voldaan aan de
90%-eis in Nederland door de Belgische belanghebbende

Zijn er vragen, laat dit dan weten bij de België Desk:

040 264 96 10 Vestigingen