Terug
Tax 24-01-22

Fiscale Kindregelingen 2022

nieuw pensioensstelsel

Heb je minderjarige kinderen of ben je in verwachting van je eerste kindje? Dan heb je (waarschijnlijk) recht op verschillende tegemoetkomingen. Hiermee bedoelen we de Kinderbijslag, het Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Lees hier waar je recht op hebt en hoe je deze aanvraagt.

Voor ouders met minderjarige kinderen zijn er fiscaal een aantal regelingen/tegemoetkomingen. Te weten:

• Kinderbijslag;
• Kindgebonden budget;
• Kinderopvangtoeslag;
• Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Kinderbijslag
De ouder van een kind jonger dan achttien jaar en dat tot het huishouden behoort, of door hem wordt onderhouden, ontvangt de kinderbijslag. Elk kwartaal wordt het bedrag achteraf uitbetaald. De kinderbijslag voor het eerste kwartaal wordt dus begin april 2022 uitbetaald.

De bijslag moet worden aangevraagd, dit gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB stuurt een bericht waarna de kinderbijslag kan worden aangevraagd (inloggen met DigiD).

Kindgebonden budget
De ouder die de kinderbijslag ontvangt maakt aanspraak op het kindgebonden budget. Daarnaast moet het kind behoren tot het huishouden en jonger zijn dan achttien jaar. De bedragen worden maandelijks uitbetaald. Aan het te ontvangen kindgebonden budget zit per jaar een maximum verbonden.

Voor kinderen in de leeftijd tussen twaalf en achttien wordt het bedrag verhoogd, dit is afhankelijk van leeftijd van het kind en toetsingsinkomen. Een alleenstaande ouder heeft ook aanspraak op een verhoging. Deze verhoging bedraagt maximaal € 3.285 voor een heel jaar.

Het (gezamenlijke) inkomen mag niet te hoog zijn wil er een recht bestaan op het kindgebonden budget. Hoe hoog het kindgebonden budget is, is gebonden aan de hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe minder het kindgebonden budget zal zijn. Voor het kindgebonden budget geldt naast de inkomenstoets ook een vermogenstoets (in 2022 €120.020 voor alleenstaanden en € 151.767 voor partners).

Als er al toeslagen worden ontvangen, dan hoeft het kindgebonden budget niet apart aangevraagd te worden, de belastingdienst/toeslagen stuurt bericht als recht bestaat op het kindgebonden budget en dit wordt dan ook automatisch uitgevoerd. Worden er nog geen toeslagen ontvangen, of is er geen bericht ontvangen, dan dient het zelf te worden aangevraagd via toeslagen.nl (inloggen met DigiD). Dit is mogelijk tot één september van het volgende jaar.

Kinderopvangtoeslag
Er is sprake van aanspraak op kinderopvangtoeslag door degene die de kosten betaalt en wanneer de kinderopvang wordt afgenomen bij een geregistreerd kindercentrum of gastouder. Vervolgens hebt u recht op kinderopvangtoeslag als u werkt of een traject naar werk volgt.

Hoe hoog het bedrag aan kinderopvangtoeslag is hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. De overheid betaalt een percentage van de werkelijke kosten van kinderopvang uit. Hoe hoger het inkomen, hoe lager dit percentage. Het maximum aantal uren dat in aanmerking komt voor toeslag is 140% van het aantal uren van de minst werkende partner bij dagopvang of 140% van het aantal uren van de minst werkende partner bij buitenschoolse opvang. Daarbij mag per maand maximaal 230 uur per kind aan toeslag worden uitbetaald, waar tevens een maximumuurtarief geldt. Voor de dagopvang bedraagt dit maximum € 8,50, voor de buitenschoolse opvang € 7,31 en voor de gastouderopvang € 6,52.

De kinderopvangtoeslag moet worden aangevraagd via toeslagen.nl (inloggen met DigiD). Daarnaast moet de toeslag worden aanvragen binnen drie maanden dat er recht op bestaat, de toeslag werkt tot maximaal drie maanden terug.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor de ouder die een arbeidsinkomen heeft hoger dan €5.219 (2022) en waarbij gedurende het kalenderjaar ten minste zes maanden, een kind dat bij aanvang van het kalenderjaar nog geen twaalf jaar is, op hetzelfde woonadres staat ingeschreven. Daarnaast heeft deze ouder geen partner of is het inkomen lager dan dat van de partner. De korting bedraagt 11,45% van het arbeidsinkomen boven € 5.219. De maximum korting bedraagt € 2.534 (bedragen 2022).

Indien er sprake is van co-ouderschap dan wordt het kind beschouwd op hetzelfde woonadres ingeschreven te staan en behoort het tot het huishouden van beide ouders als hij doorgaans ten minste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft.

Is er sprake van een hoger inkomen dan de partner en minder dan zes maanden fiscaal partnerschap dan kan er toch in aanmerking gekomen worden voor de combinatiekorting. Dit kan spelen als er een scheiding is in de eerste vhelft van het kalenderjaar waarna het kind wordt ingeschreven op het woonadres van de meest verdienende ouder. Is deze goedkeuring er niet dan zou het zo kunnen zijn dat geen van beide ouders in aanmerking komen voor de korting.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting die in de aangifte inkomstenbelasting wordt verwerkt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Crowe Foederer.