branches sport-01
14 september 2020

Factsheet: Sportaccomodaties

Op 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet op de Omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging zijn nu niet langer alleen sportverenigingen vrijgesteld voor de BTW, maar ook exploitanten van sportaccommodaties, zoals gemeenten en niet-winstbeogende sportstichtingen.

Er hoeft dus geen BTW meer te worden afgedragen over de vergoedingen die men ontvangt. Keerzijde hiervan is echter dat de BTW die in rekening wordt gebracht ook niet meer in aftrek kan worden gebracht. Dit brengt in veel gevallen een negatief financieel effect met zich mee. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten en amateursportorganisaties daarom gebruikmaken van verschillende regelingen. Deze regelingen zijn vooralsnog geldig tot 2023.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

Gemeentes kunnen deze uitkering aanvragen voor de gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport indien:

  • De betreffende activiteit niet óók wordt gesubsidieerd via de Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoudsportaccommodaties, én
  • Er voor de betreffende activiteit op grond van de Wet op de Omzetbelasting géén recht op aftrek van omzetbelasting bestaat danwel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Een activiteit komt slechts éénmaal voor een uitkering in aanmerking. De specifieke uitkering bedraagt dan maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief BTW. De aanvraag dient te worden ingediend vóór 1 maart in het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd. Indien de uitkering wordt toegekend dient de ontvanger uiterlijk op 15 juli op het daaropvolgende jaar de vereiste verantwoordingsinformatie te verstrekken.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Amateursportorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en -materialen indien:

  • Het aangevraagde subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt;
  • De betreffende activiteit niet óók wordt gesubsidieerd via de Regeling specifieke uitkering stimulering sport;
  • Er voor de betreffende activiteit op grond van de Wet op de Omzetbelasting géén recht op aftrek van omzetbelasting bestaat danwel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds;

Een activiteit komt slechts eenmaal voor een subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de bestedingen, inclusief BTW. In specifieke gevallen kan een aanvullende subsidie van 10% worden verstrekt. Afhankelijk van het moment van de aanvraag zijn er verschillende eisen ten aanzien van de minimale subsidieaanvraag en de vereiste bewijsstukken.

Fiscale aandachtspunten

Het is van groot belang de aanvragen op een juiste wijze in te dienen om te voorkomen dat gelden worden misgelopen of juist een terugbetalingsverplichting ontstaat. Hoe de bovenstaande punten op uw organisatie van toepassing zijn dient per situatie te worden beoordeeld. Ons Non-Profit / Public Team heeft de kennis en kunde in huis voor deze beoordeling en staat u graag te woord.

Download hier de gratis factsheet of neem contact op met onze specialist.


  • mr. Ed van der Goes
  • Belastingadviseur
  • e.goes@crowefoederer.nl
  • 06 - 17 32 50 08