Pensioen Dga
14 september 2020

Factsheet: Sponsorbijdragen en subsidies

Voor veel stichtingen en verenigingen is het ontvangen van sponsorbijdragen en/of subsidies cruciaal voor het voortbestaan.

Van belang is echter om na te gaan hoe dit uw belastingplicht beïnvloedt aangezien deze baten soms tot het resultaat van de onderneming moeten worden gerekend.

Er is sprake van een onderneming in fiscale zin en dus sprake van belastingplicht voor de wet vennootschapsbelasting indien de volgende criteria worden vervuld:

  • Uw organisatie is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid,
  • die deelneemt aan het economisch verkeer, en
  • er is sprake van een (geobjectiveerd) winststreven.

Subsidies

Het is mogelijk dat stichtingen die gesubsidieerd worden exploitatieoverschotten behalen. In een dergelijk geval zou een winststreven aangenomen kunnen worden en wordt er dus voldaan aan het derde criterium voor het drijven van een onderneming. Onder bepaalde voorwaarden wordt een winststreven echter niet aanwezig geacht. Er moet hierbij onder andere worden beoordeeld of er sprake is van ‘kwalificerende subsidies’: dit is het geval wanneer er een terugbetalingsverplichting bestaat en de subsidies moeten worden aangewend overeenkomstig de subsidiedoeleinden. Daarnaast kunnen er ook BTW aspecten verbonden zijn aan de ontvangen subsidies.

Sponsorbijdragen

Tot de inkomsten van een stichting behoren onder andere ook sponsorbijdragen. Het ontbreken van een winststreven wordt onder andere aanwezig geacht indien de stichting slechts voor 30% (sponsor)bijdragen ontvangt van degenen voor wie de instelling prestaties verricht (bijvoorbeeld reclame tijdens een evenement).

Algemene vrijstelling voor stichtingen

Wanneer op basis van de bovenstaande criteria kan worden geconcludeerd dat een stichting een onderneming drijft, kan deze alsnog zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting indien:

  • In het huidige boekjaar niet meer dan € 15.000 aan winst wordt behaald, of
  • In het huidige boekjaar en de daaraan voorafgaande 4 jaar niet meer dan € 75.000 aan winst wordt behaald door de stichting.

Fiscale aandachtspunten

De bovenstaande analyse dient met zorg te worden uitgevoerd om te voorkomen dat uw doelstellingen niet in gevaar komen. De fiscus zal immers kritisch kijken naar deze gevallen om te voorkomen dat er in feite een onderneming wordt gedreven door de stichting die deelneemt aan het economisch verkeer terwijl er geen belaste inkomsten tegenover staan. Graag ondersteunen wij u bij de specifieke omstandigheden van uw organisatie om onverwachte fiscale gevolgen te voorkomen. Ons Non-Profit / Public Team heeft de kennis en kunde in huis voor deze beoordeling en staat u graag te woord.

Download hier de gratis factsheet of neem contact op met onze specialist.


  • mr. Ed van der Goes
  • Belastingadviseur
  • e.goes@crowefoederer.nl
  • 06 - 17 32 50 08