Terug
HR Services 21-11-23

Belangrijke informatie mbt uw salarisadministratie 2023/2024

Salaris december 2023
Vanwege de feestdagen kan er een wijziging zijn in de reguliere verwerkingsdata van de
salarissen. Om te verzekeren dat de salarisrun over de maand december 2023 tijdig verwerkt
wordt, vragen wij u om eventuele mutaties over deze periode uiterlijk 8 december 2023 aan te
leveren. Indien dit voor u niet haalbaar is, neemt u dan even contact op met uw Payroll
Consultant.

Opstarten salarisadministratie 2024
U ontvangt binnenkort van de belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas 2024 en de
bijbehorende specificatie. Wij hebben deze beschikking nodig om uw salarisadministratie met
de juiste informatie op te starten. Daarnaast zullen wij in overleg een controle doen op
eventueel toegerekende uitkeringen. Mocht er bij uw beschikking sprake zijn van een verhoogd
premiepercentage zullen wij contact met u opnemen.


Dit geldt ook voor wijzigingen in uw pensioen- en/of andere verzekeringen. Deze wijzigingen
zijn bedoeld om te zorgen dat uw salarisadministratie actueel en nauwkeurig blijft. Stuur deze
dus altijd door naar uw Payroll consultant

Extra werkzaamheden
De aanpassingen van de thuiswerkvergoedingen, reiskostenvergoedingen, pensioenregelingen
en de minimumuurlonen, kunnen in individuele gevallen leiden tot overmatige extra
werkzaamheden. Indien dit in uw situatie het geval is, informeren wij u vooraf hierover.

Salariswijzigingen en mutaties januari 2024
Het begin van een nieuw jaar brengt vaak extra uitdagingen mee zich mee voor de
salarisverwerking. Tijdens de overgang naar een nieuw jaar kunnen er enkele vertragingen
optreden in de verwerking van salarissen voornamelijk door het invoeren en controleren van
nieuwe premiepercentages en jaarafsluiting. Ook zullen we dit jaar speciaal aandacht besteden
aan het nieuwe minimumloon, pensioenleeftijd, reiskosten- en thuiswerkvergoeding.
Wij vragen u vriendelijk om ook voor de maand januari 2024 eventuele mutaties zo vroeg
mogelijk door te geven.


Afrekening Werkkostenregeling (WKR) 2023
Uiterlijk in de loonaangifte van de maand februari 2024 dienen wij, indien er sprake is van een
overschrijding van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over het afgelopen jaar, de
verschuldigde eindheffing aan te geven.


Indien u een overschrijding heeft, verzoeken wij u deze tijdig aan ons mede te delen. Heeft u
ondersteuning nodig bij de inhoudelijke verwerking van de werkkostenregeling? Laat het ons
dan weten. Wij hebben specialisten in ons team die u graag willen helpen bij uw vragen.

Belangrijkste wijzigingen 2024


Invoering wettelijk minimum uurloon
Per 1 januari 2024 wordt het huidige wettelijk minimumloon per periode vervangen door een
wettelijk minimumloon per uur van € 13,27. Iedere werknemer ontvangt per gewerkt uur
minimaal het wettelijke minimum uurloon.


De indexatie van het minimumloon is gebaseerd op het uurloon van 2023 van een 36-urige
werkweek als uitgangspunt. Dat uurloon stijgt in 2024 met 3,75%. Maar vanwege de invoering
van het uniforme minimumuurloon stijgt dit harder bij een werkweek van 38 en 40 uur. In de
tabel hieronder staat wat het uurloon in 2023 is bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek en
hoeveel dit stijgt in 2024.

Werkweek20232024% stijging
36 uur€ 12,79€ 13,273,75%
38 uur€ 12,12€ 13,279,49%
40 uur€ 11,51€ 13,2715,29%

Voor werknemers met een vaste arbeidsomvang en een vaste loonbetaling per maand geldt
een uitzondering. Zij ontvangen per loonperiode ten minste het wettelijk minimum uurloon,
gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren. Dit mechanisme houdt rekening met de
verschillende lengtes van maanden gedurende het jaar. Bij in- en uitdiensttredingen informeren
we u individueel indien van deze regel moet worden afgeweken.


Verhoging maximale onbelaste reiskostenvergoeding
Per 1 januari 2024 stijgt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer van € 0,21
naar € 0,23. U bent niet verplicht deze verhoging automatisch door te voeren, tenzij dit in de
CAO en/of individuele arbeidsovereenkomst anders staat vermeld.

Vergoeden OV-abonnement eenvoudiger
Op dit moment mag je een OV-abonnement onbelast vergoeden of verstrekken als er voor
minimaal de abonnementskosten zakelijk mee gereisd wordt. Vanaf 2024 mag je een OVabonnement onbelast vergoeden of verstrekken als de werknemer het abonnement, ongeacht
de mate waarin, gebruikt voor zakelijk reizen en/of woon-werkverkeer. Deze wijziging maakt het
onbelast verstrekken van OV-abonnementen eenvoudiger.


Thuiswerkvergoeding omhoog
De onbelaste vergoeding voor thuiswerken stijgt per 2024, waarschijnlijk naar € 2,35 per
thuiswerkdag. Dit is een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. U bent niet verplicht
deze verhoging automatisch door te voeren, tenzij dit anders in de CAO en/of in de
individuele arbeidsovereenkomst staat vermeld.


Nieuwe pensioenwet 2024
Met het ingaan van de nieuwe pensioenwet per 1 januari 2024 is de ingangsdatum van
deelname aan pensioenregelingen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Denkt u aan de aanmelding
van de werknemers tussen 18 en 21 jaar bij uw pensioenfonds?


Gebruikelijk loon DGA
Het loon van een DGA moet voldoen aan een minimaal een fiscaal jaarloon. Voor 2024 is dit
bedrag nog niet bekend gemaakt, maar zal het worden verhoogd met de verwachte inflatie en
loonstijging (2023: € 51.000). Heeft u inhoudelijke vragen over de wijzigingen van het
gebruikelijk loon? Laat het ons dan weten. Onze DGA-desk helpt u graag.


Minder vrije ruimte werkkostenregeling
In 2024 wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling als volgt bepaald:

  • 1,92% over de eerste € 400.000;
  • boven dit bedrag geldt 1,18%.

Laatste jaar verlaging fiscale bijtelling elektrische auto
Voor volledig elektrische auto’s die een eerste toelating krijgen in 2024 geldt dit jaar voor het
laatst een verlaagd bijtellingspercentage van 16% tot een maximale cataloguswaarde van €
30.000. Daarboven geldt een bijtellingspercentage van 22%. Vanaf 2025 geldt voor alle auto’s
met een eerste toelating het reguliere bijtellingspercentage van 22%. Het bijtellingspercentage
zoals is vastgesteld bij de eerste toelating blijft ook na 2024 voor een maximale periode van 60
maanden van toepassing.


Afschaffing (jeugd) lage inkomensvoordeel
De jeugd-LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Dat is een jaar eerder dan de afschaffing
van het reguliere lage inkomensvoordeel (LIV). Deze wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. De
bovengrens van het uurlooncriterium van het LIV daalt per 1 januari 2024 van 125% naar 104%
van het wettelijk minimumloon (WML). Per 1 januari 2026 wordt het loonkostenvoordeel (LKV)
voor oudere werknemers afgeschaft.


Alleenstaande ouderenkorting breed toepasbaar
Per 1 januari 2024 mogen werknemers bij het laten toepassen van de loonheffingskorting ook
de alleenstaande ouderenkorting laten verwerken door de werkgever. Tot en met 2023 wordt
de alleenstaande ouderenkorting alleen toegepast door de Sociale Verzekering Bank (SVB) bij
de uitbetaling van de AOW.


Om de alleenstaande ouderenkorting ook te kunnen laten toepassen door de werkgever wordt
de “Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen” aangepast. De modelloonstaat wijzigt per 2024. Gebruik je binnen je organisatie eigen formulieren denk er dan tijdig aan deze te
wijzigen. Het breed toepassen van de alleenstaande ouderenkorting in de loonheffingen zorgt
voor uitbreiding van de loonbelastingtabellen.


Verplichte rapportage CO2 uitstoot mobiliteit uitgesteld tot 1 juli 2024
Vanaf juli 2024 moeten werkgevers met 100 werknemers of meer jaarlijks verslag uitbrengen
over de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers die door hun werknemers
zijn afgelegd. Wij informeren u met een aparte nieuwsbrief over de inhoud van deze regeling.

Wijziging 30%-regeling
De 30%-regeling wordt per 1 januari 2024 afgetopt op maximaal 30% van het bedrag van de
norm uit de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Voor 2024 bedraagt de WNT-norm €
233.000. Afbouw bestaande/nieuwe 30%-regeling: deze afbouw houdt in dat de regeling vanaf
1 januari 2024 de eerste 20 maanden ongewijzigd mag worden toegepast, dus dat u 30% van
het salaris onbelast als kostenvergoeding mag uitbetalen. De daaropvolgende 20 maanden mag u nog maar 20% van het salaris onbelast uitbetalen en de daaropvolgende 20 maanden nog maar 10%.

Lees meer in deze nieuwsbrief: Belastingplan 2024 – Global Mobility & Loonheffingen

Tot slot
Deze eindejaarsbrief is tevens de bevestiging dat we ook in 2024 weer de samenwerking met u
verlengen op basis van de met u gemaakte afspraken. De (payslip)tarieven worden voor 2024
met 6,3% geïndexeerd.


Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon.
Voor nu wenst Crowe Foederer HR Services u alvast een gezond en succesvol 2024
toe.