Terug
Tax 20-11-23

Belastingplan 2024 – Global Mobility & Loonheffingen

Introductie
Afgelopen dinsdag 19 september 2023 zijn door de minister van Financiën het belastingplan 2024 en overige Prinsjesdagstukken aangeboden aan de Tweede Kamer. Alhoewel de plannen enigszins beperkt zijn gebleven vanwege het demissionaire kabinet, is er nog voldoende te melden. In onderhavige Tax Alert zijn de wetsvoorstellen en eerder aangekondigde wijzigingen opgenomen op het gebied van Global Mobility en Loonheffingen.

Algemeen

Tarieven inkomstenbelasting box 1
Het tarief van de eerste schijf tot € 75.625 (2023: € 73.032) voor belastingplichtigen jonger dan de
AOW-leeftijd zal iets worden verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Het tarief van de tweede schijf van 49,50% blijft gelijk in 2024.

Arbeidskorting
De maximale arbeidskorting zal verhoogd worden naar € 5.553, bij een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) van € 39.898. Boven een inkomen belastbaar inkomen van € 39.989 bouwt de arbeidskorting af met 6,51%.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt in 2024 maximaal € 3.374 (2023: € 3.070).

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR)
Vanaf 2024 wordt de eerste schijf van de vrije ruimte onder de WKR verlaagd van 3% naar 1,92%. Zoals eerder aangekondigd, wordt hiermee de eenmalige verruiming van de vrije
ruimte losgelaten wat een beperking betekent voor het onbelast kunnen vergoeden en verstrekken van zaken.

Reiskostenvergoeding
Met ingang van 1 januari 2024 wordt het bedrag voor een onbelaste reiskostenvergoeding per zakelijke kilometer, waaronder de kilometers voor woon-werkverkeer, verhoogd van € 0,21 naar € 0,23. Dit biedt werkgevers de ruimte om een hogere onbelaste reiskostenvergoeding te hanteren voor hun werknemers als gerichte vrijstelling onder de WKR.

OV-abonnement
In het belastingplan is een nieuwe gerichte vrijstelling onder de WKR geïntroduceerd met betrekking tot het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een OV-kaart, waar werknemers ook privé gebruik van kunnen maken. Let wel, om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling dient de betreffende werknemer eveneens de OV-kaart te gebruiken voor zakelijke reizen.

Overige zaken

Versobering 30%-regeling
Per 1 januari 2024 zal de 30%-regeling voor inkomende werknemers worden versoberd. Hierdoor kan slechts in de eerste 20 maanden van de looptijd de 30% vergoeding belastingvrij worden verstrekt. In de 20 maanden daaropvolgend, bedraagt de maximale onbelaste vergoeding nog slechts 20% van het fiscale loon. De laatste 20 maanden dat deze regeling kan worden toegepast, daalt dit percentage naar
10%. Deze versobering wordt niet toegepast bij werknemers die reeds de 30%-regeling vóór 1 januari 2024 toegekend hebben gekregen. Zie voor nadere toelichting ook onze Crowe flyer ‘Limitation of the 30%-ruling’.

Aftopping 30%-regeling
In het belastingplan 2023 is reeds aangekondigd dat de grondslag, waarover de 30%-regeling kan worden toegepast, zal worden gemaximeerd. Hierbij wordt aangesloten bij de Wet Normering Topinkomens, waarvoor in 2024 een norm van € 233.000 geldt. Voor werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt een overgangsregeling op basis waarvan de aftopping pas in werking zal treden per 1 januari 2026.

Partiële buitenlandse belastingplicht
Deze regeling houdt in dat werknemers met een 30%-regeling voor box 2 en box 3 kunnen opteren om als buitenlands belastingplichtige te worden behandeld. De in het buitenland gerealiseerde inkomsten uit box 2 en box 3 worden in Nederland hierdoor niet in de heffing betrokken. De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat regelt dat de partiële buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2025 zal worden afgeschaft. Voor deze situatie geldt echter een overgangsregeling. Werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 gebruik maken van de regeling, kunnen nog tot en met 31 december 2026 gebruik blijven maken van deze fiscale regeling op basis van het overgangsrecht.

Lucratiefbelangregeling (wijziging)
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge raad van 14 april 2023 is een wijziging voorgesteld met betrekking tot de lucratiefbelangregeling. Anders dan de Hoge Raad heeft geoordeeld, dat voor het zogenaamde 10%-criterium alleen rekening gehouden dient te worden met leningen die kwalificeren als informeel kapitaal, is voorgesteld dat bij de bepaling van het 10%-criterium gerekend moet worden met alle leningen die bijdragen aan de beloning voor werkzaamheden.

Naheffingstermijn auto met een in het buitenland geregistreerd kenteken
De termijn waarover een naheffingsaanslag aan motorrijtuigenbelasting dient te worden berekend in het geval er in Nederland onterecht gebruik wordt gemaakt van de weg door middel van een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig, wordt ingekort naar 1 jaar. Tot 2024 moest er worden gekeken naar de vijf jaren voorafgaand, tenzij er sprake was van een vrijstelling of er aannemelijk kon worden gemaakt dat niet de hele vijf jaren van toepassing waren.

Belastingrente
Met ingang van 2024 wordt het percentage van de belastingrente voor de inkomstenbelasting en loonheffingen verhoogd van 6% naar 7,5%.

Tot slot
Vorenstaande wetsvoorstellen uit het belastingplan bieden nieuwe mogelijkheden en inzichten voor jaargang 2024, maar geven ook het belang aan voor het eventueel gebruikmaken van huidige regelingen in 2023, waaronder het toepassen van de eenmalige verruiming van de vrije ruimte.

De wetsvoorstellen liggen momenteel ter goedkeuring bij de Eerste Kamer en zullen naar verwachting medio december definitief worden vastgesteld.

Mocht u naar aanleiding van deze Tax Alert nog vragen hebben of willen sparren, neemt u dan gerust contact met ons op.

Rens van Oers
Partner – Global Mobility
Crowe Foederer Eindhoven
r.oers@crowefoederer.nl
+31 (0)6 – 30 70 94 20

Roeland van Esveld
Partner – Global Mobility
Crowe Foederer Amsterdam
r.esveld@crowefoederer.nl
+31 (0)6 – 13 96 89 83