Terug
HR Services 09-09-21

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie als gevolg van COVID-19

Op 28 juni werd de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ geïntroduceerd als wetsvoorstel, een wijziging van de bestaande wettelijke voorschriften in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Een turboliquidatie is een regeling waarbij rechtspersonen snel en eenvoudig kunnen worden beëindigd. De aanleiding van de wetswijziging is het economische gevolg van de COVID-19 pandemie voor rechtspersonen. Naar verwachting zal er namelijk een toename in turboliquidaties ontstaan. De bestaande wettelijke regeling zorgde daarmee voor een toename van het risico van misbruik van de regeling in het geval de rechtspersoon ophoudt te bestaan met achterlating van diverse schulden.

Om de transparantie van de turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden is het voorstel voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend ter consultatie. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. De tijdelijke wetswijziging heeft invloed op de bestuurders van rechtspersonen waarop artikel 2:19 BW van toepassing is. Het doel van de tijdelijke wetswijziging is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun onderneming willen beëindigen.

Turboliquidatie

Een turboliquidatie is een snelle manier om een rechtspersoon te liquideren zonder dat de rechtspersoon eerst hoeft te worden vereffend, wat ook wel de ontbinding op eigen initiatief van de rechtspersoon zonder baten wordt genoemd. Een belangrijke voorwaarde aan de turboliquidatie is dus dat dit slechts kan plaatsvinden indien er geen baten, oftewel een positieve opbrengst, in de rechtspersoon aanwezig zijn en deze ook niet te verwachten zijn. Het is geen voorwaarde dat de rechtspersoon geen schulden heeft, integendeel, een turboliquidatie kan gewoon plaatsvinden indien de rechtspersoon eventuele schulden heeft. Het nadeel van een turboliquidatie is dat de schuldeisers de rechter kunnen vragen om vereffening. De rechter kan de turboliquidatie dan terug te draaien en de rechtspersoon failliet te verklaren.

Wat houden de voorgestelde wijzigingen in?

De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Dit houdt in dat de balans en staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden wordt gedeponeerd bij het Handelsregister.

Tot slot

De in het wetsvoorstel beoogde wijzigingen zijn tijdelijk van aard en gelden in principe voor twee jaar. Er bestaat echter de mogelijkheid om de toepasselijkheid van de wet te verlengen, indien het wenselijk is de maatregelen structureel in te voeren. De consultatieperiode is onlangs geëindigd, al is momenteel nog onbekend wanneer de regeling zal worden ingevoerd.

Bij Crowe Foederer Corporate Finance hebben wij alle kennis in huis om u te ondersteunen. Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over een mogelijke toepassing van een turboliquidatie van uw rechtspersoon of vragen heeft, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.