Terug
Tax 09-06-22

Tax alert: beëindiging tegemoetkoming verdragstoepassing bij grensarbeiders in het kader van COVID-19

Tax Tegemoetkoming Verdragstoepassing

Wat houdt de huidige verdragstoepassing voor grensarbeiders in?

Voor de belastingplicht kunnen grensarbeiders uit Nederland, België of Duitsland die door de genomen maatregelen vanwege het coronavirus thuiswerken gebruikmaken van de tegemoetkoming omtrent de verdragstoepassing tussen Nederland en België/Duitsland. Aan de hand van deze tegemoetkoming mogen thuiswerkdagen behandeld worden als werkdagen in het land waar normaliter gewerkt zou worden, mits deze thuiswerkdagen worden belast in het andere land (in tegenstelling tot de normale verdragsregels, waarbij het arbeidsinkomen gerelateerd aan werken in het woonland ook in het woonland belast wordt).

Tot wanneer geldt deze tegemoetkoming?

Belastingheffing

Onlangs is bekend geworden dat de huidige afspraken die Nederland heeft gemaakt met België en Duitsland over de toepassing van de belastingverdragen in verband met het coronavirus bij grensarbeiders per 1 juli 2022 eindigen. Met ingang van deze datum zullen weer enkel de primaire verdragsregels van kracht zijn.

Sociale zekerheid en premieplicht

Hiermee is de einddatum van deze corona-afspraken ook gelijk getrokken met de einddatum van de sociale zekerheidsregels rondom corona, waarbij ook is afgesproken dat de sociale zekerheidsdekking en premieplicht niet van het ene naar het andere land binnen de EU verschuift als gevolg van het thuiswerken vanwege het coronavirus.

Wat zijn de gevolgen van deze beëindiging?

Belastingheffing

Vanaf 1 juli 2022 dient er weer voldaan te worden aan de normale verdragsregels omtrent grensoverschrijdende arbeid. Doorgaans worden grensarbeiders in loondienst in de belastingheffing betrokken in het land waar zij fysiek werkzaam zijn, mits:

  • deze fysieke werkzaamheden een periode van 183 dagen te boven gaan, gedurende enige periode van 12 maanden; of,
  • de arbeidsbeloning betaald wordt door – of namens – een formele/materiële werkgever in Nederland; of,
  • de arbeidsbeloning ten laste kome van een vaste inrichting/basis van de werkgever in Nederland.

Sociale zekerheid en premieplicht

Voor de sociale zekerheid geldt dat de grensarbeider in loondienst sociaal verzekerd is in het land waar de werkzaamheden worden verricht, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst met de werkgever. Wanneer de grensarbeider bijvoorbeeld gelijktijdig in meerder landen werkzaam is, dan is de grensarbeider sociaal verzekerd in het land waar deze woonachtig is, mits hij daar minimaal 25% van zijn tijd werkzaam is.

Wat nu?

Heeft u werknemers in dienst die woonachtig zijn in België / Duitsland, dan kan de beëindiging van de tegemoetkoming invloed hebben op de belasting- en premieplicht van deze werknemers. Deze invloed kan zich mogelijk voordoen in de vorm van een verschuiving van de belasting- en premieplicht voor deze werknemers naar het woonland. Crowe Foederer HR Services B.V. Crowe Foederer B.V. is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Foederer B.V. and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Crowe Foederer B.V. Mocht er sprake zijn van een dergelijke verschuiving van de belasting- en premieplicht voor deze werknemers dan vindt hierdoor doorgaans eveneens een verschuiving bij de werkgever plaats ten aanzien van de inhoudingen voor deze belasting- en premieplicht. Deze verschuiving zal zich in de meeste gevallen laten vertalen door het moeten opstarten van een maandelijkse salarisadministratie in het andere land, alsmede in een aanmelding van de werkgever in het andere land.

Toekomstvisie

Zoals hiervoor beschreven heeft het (verplichte) thuiswerken door het corona-virus directe gevolgen voor de belasting- en premieplicht van grensarbeiders in loondienst. Op deze gevolgen is adequaat gestuurd door Nederland met zowel België als Duitsland (voor de belastingheffing), alsmede in Europees kader (voor de sociale zekerheid).

De schaal waarop het (deels)thuiswerken op dit moment wordt toegepast, alsmede de waarschijnlijkheid dat (deels) thuiswerken ook voor grensarbeiders blijvend zal zijn, is aanleiding om het thuiswerken voor grensarbeiders beter te gaan faciliteren en wet- en regelgeving hieromtrent te vormen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit onlangs bevestigd in een toekomstvisie. Deze toekomstvisie wordt de komende maanden, tezamen met andere lidstaten, nader verkend en/of ingevuld.

Naar verwachting zal hier in de loop van 2022 meer informatie over beschikbaar komen. Wij houden deze ontwikkelingen nauwgezet voor u in de gaten.

Tot slot

Indien u vragen heeft hierover of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Rens van Oers
Partner Global Mobility
Roeland van Esveld
Partner Global Mobility