Beleidsplan

Doelstelling

Stichting Foederer Talentenfonds initieert activiteiten om talenten in de kunst- en cultuursector zich te laten ontwikkelen.

Fondsenwerving

Door Stichting Foederer Talentenfonds worden op de volgende wijzen fondsen geworven ten behoeve van de uitoefening van haar doelstelling:

Door Crowe Foederer B.V. als initiatiefnemer tot verwezenlijking van het doel van de stichting bijeen te brengen bijdragen;

  • Het ontvangen van subsidies en donaties;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Het ontvangen van entreegelden, lesgelden en inschrijfgelden;
  • Fundraising, waaronder via Crowdfunding te genereren gelden;
  • Alle andere wettige baten.

Beheer van vermogen

Stichting Foederer Talentenfonds voert een administratie waaruit de bezittingen, de schulden, de baten, de lasten en het vermogen van de stichting blijken. Het jaarverslag van 2020 is hier in te zien. Door Foederer Talentenfonds worden slechts gelden uitgegeven welke in lijn liggen met haar doelstelling. De voorwaarden voor Crowdfunding van Foederer Talentenfonds zijn opgenomen in de separate Algemene Voorwaarden.

ANBI Status
Project Moonlight