UBO Register

UBO RegisterOp 4 april 2019 is het Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit Wetsvoorstel legt een identificatie- en rapportageverplichting op aan alle Nederlandse vennootschappen en juridische entiteiten: naamloze vennootschap (met uitzondering van beursgenoteerde bedrijven), besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, coӧperatie, stichting en vereniging.

Invoering van deze registratieplicht is een voortvloeisel van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Op grond hiervan zijn Europese lidstaten onder meer verplicht een centraal register met informatie over Ultimate Beneficial Owner’s (UBO’s) op te zetten. Doel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit - zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering - door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon de scepter zwaait.

Uiterlijk 10 januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Binnen één week na het moment waarop de verplichting tot inschrijving in het register ontstaat, moeten de vereiste gegevens worden aangeleverd. Op het moment van inwerkingtreding van het Wetsvoorstel geldt voor bestaande Nederlandse vennootschappen en juridische entiteiten een uitzondering: zij krijgen 18 maanden de tijd om de informatie aan te leveren. Het niet nakomen van deze verplichting geldt als een economisch delict en kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden beboet.

Het UBO register wordt een onderdeel van het handelsregister en valt daarmee onder beheer van de Kamer van Koophandel. Een deel van het register, zoals de naam, bepaalde persoonsgegevens en aard en omvang van het economisch belang, zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.

Wilt u meer weten over het UBO register, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Nieuws over Ubo register