Btw

Nieuwsbrief Eindejaarstips 2019Onderstaand tref u de nieuwsbrief 'Eindejaarstips 2019' aan.

Salaris december 2019

Om te zorgen dat de salarisrun voor de Kerst verwerkt wordt, willen wij u vragen om eventuele mutaties uiterlijk 16 december aan te leveren.

Beschikking Werkhervattingskas 2020

Voor een correcte premieafdracht richting de belastingdienst hebben wij het Whk percentage nodig welke vermeld staat op de beschikking Werkhervattingskas. Wij verzoeken u om een kopie van deze beschikking te sturen naar uw vaste salarisadviseur zodra deze binnenkomt.

Bedrijfsoverdracht Familie

Werkkostenregeling (WKR) 2019

Zoals bekend dient een eventuele afrekening van de WKR over het jaar 2019 meegenomen te worden in de aangifte Loonheffingen van de maand januari 2020. Deze afrekening bestaat deels uit posten die voortkomen uit de loonadministratie en posten die voortkomen uit de financiële administratie.

De posten die voortkomen uit de loonadministratie hebben wij in kaart, maar wij weten niet of er in de financiële administratie 2019 posten voorkomen die onder de vrije ruimte van de WKR vallen. Aan u het verzoek om vóór 10 februari 2020 aan ons te laten weten of, en voor welk bedrag, er posten in de 2019 financiële administratie zitten die onder de vrije ruimte van de WKR vallen. Denk daarbij aan de kosten van een personeelsfeest, kerstgeschenken, een bloemetje bij ziekte (boven € 25,00 inclusief BTW), sportschoolabonnementen etc.

Als wij vóór 10 februari 2020 geen reactie van u hebben ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat er geen posten in de financiële administratie 2019 zitten die onder de vrije ruimte van de WKR vallen.

Minimumloon 1 januari 2020

Vanaf 1 juli 2019 heeft iedere werknemer van 21 jaar en ouder recht op het volledige wettelijke minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Hieronder de bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2020.

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder€ 1.653,60 € 381,60€ 76,32
20 jaar€ 1.322,90€ 305,30€ 61,06
19 jaar€ 992,15€ 228,95€ 45,79
18 jaar€ 826,80€ 190,80€ 38,16
17 jaar€ 653,15€ 150,75€ 30,15
16 jaar€ 570,50€ 131,65€ 26,33
15 jaar€ 496,10€ 114,50€ 22,90

Hieronder staan de bruto bedragen voor het minimumloon voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken. Deze bedragen gelden per 1 januari 2020.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.653,60 € 381,60 € 76,32
20 jaar € 1.016,95 € 234,70 € 46,94
19 jaar € 868,15€ 200,35€ 40,07
18 jaar€ 752,40€ 173,65€ 34,73
17 jaar € 653,15
€ 150,75€ 30,15
16 jaar € 570,50
€ 131,65€ 26,33
15 jaar € 496,10€ 114,50€ 22,90


Btw

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Heeft u personeel? In het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en de financiering van de WW. Het kabinet wil werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen.

WW-premie naar type contract

 • U gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt. De hoge WW premie wordt 7,94% en de lage premie 2,94%.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Een voorwaarde om de lage WW-premie te mogen toepassen, is

 • een schriftelijk getekende arbeidsovereenkomst door werkgever en werknemer;
 • een contract voor onbepaalde tijd, of;
 • een werknemer jonger dan 21 jaar die minder dan 12 uren per week werkt.

Mocht u op dit moment niet voor alle werknemers een schriftelijk getekende arbeidsovereenkomst hebben, dan kunnen wij een addendum voor u en uw werknemer opstellen.

Ontslag en transitievergoeding

 • Er komt een extra reden voor ontslag: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen zorgen voor een redelijke grond voor ontslag.
 • Is de cumulatiegrond een reden voor ontslag? Dan kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal een halve transitievergoeding. Dit komt bovenop de transitievergoeding waar een werknemer recht op heeft.
 • Uw werknemers krijgen vanaf de 1e werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Nu kunnen werknemers pas een transitievergoeding krijgen als zij 2 jaar of langer bij u in dienst zijn.
 • Bij ontslag krijgt iedereen een transitievergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Een hogere aanspraak bij langere dienstverbanden of hogere leeftijden komt te vervallen.
 • Moet uw bedrijf sluiten omdat u met pensioen gaat, ziek bent of overlijdt? En heeft u minder dan 25 werknemers? Dan kunt u compensatie krijgen voor de transitievergoedingen.
 • Per 1 april 2020 wordt de Regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte ingevoerd. Doel van de regeling is om dubbele kosten voor u bij langdurige ziekte van een werknemer tegen te gaan.
 • Werknemers die ziek uit dienst gaan, dient u aan apart te melden bij het UWV. Geef dit ook altijd door aan uw salarisadviseur, zodat dit ook in de loonaangifte kan worden verwerkt.

Tijdelijk personeel en ketenbepaling

 • U kunt een werknemer langer in tijdelijke dienst houden. Het kabinet wil de ketenbepaling uitbreiden van 2 naar 3 jaar. De ketenbepaling is de periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten automatisch overgaan in een vast contract.
 • Nu kunt u personeel met een tijdelijk contract weer aannemen na een pauze van 3 maanden, waardoor de ketenbepaling opnieuw begint. Dit wordt vanaf 2020 een pauze 6 maanden, voordat de ketenbepaling opnieuw begint.
 • Voor tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan, moet er minimaal 3 maanden tussen de contracten zitten om de ketenbepaling opnieuw te laten beginnen. Dit moet zo wel zijn opgenomen in de cao.

Payrollmedewerkers en oproepkrachten

 • Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij u in dienst zijn. Ook krijgen zij recht op een passende pensioenregeling.
 • U moet een oproepwerknemer minstens 4 dagen van tevoren oproepen. Oproepkrachten houden recht op loon over die uren als u dit werk minder dan 4 dagen van tevoren afzegt. In een cao kunnen afspraken worden gemaakt om de termijn van 4 dagen te verkorten tot 1 dag.
 • U moet een oproepkracht na 12 maanden een contract voor een vast aantal uren aanbieden. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden voor u werkte.
 • Uiteraard mag een werknemer een contract voor vaste uren afwijzen en oproepkracht blijven. U heeft dan de verplichting om na wederom 12 maanden een contract met vaste uren aan te bieden.

Bijtelling van elektrische auto's gaat omhoog

Als u een 'auto van de zaak' ook privé gebruikt, betaalt u hierover belasting: de zogenaamde bijtelling. Vanaf 1 januari 2020 gaat de bijtelling voor volledig elektrische leaseauto's stapsgewijs omhoog. In 2020 stijgt de bijtelling van 4% naar 8% over de fiscale waarde van de auto. Is de fiscale waarde hoger dan € 45.000? Dan geldt vanaf € 45.000 22% bijtelling. Nu is dit nog vanaf € 50.000. In de jaren erna gaat het bijtellingspercentage nog verder omhoog.

Eindheffing Wkr

Werkkostenregeling (WKR) 2020

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kunt u een deel van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers.

Hoe werkt de WKR?

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden.

Vrijstellingen

U kunt bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan uw werknemers. Dat geldt bijvoorbeeld voor reiskosten, telefoons of computers. Dit doet u door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.

Wat verandert er?

Heeft u personeel? U kunt uw werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). U kunt vanaf 2020 tot € 2.000 meer onbelaste vergoedingen geven aan uw personeel. U mag ook iets vergoeden waar uw werknemers privé voordeel van kunnen hebben. Bijvoorbeeld een sportabonnement of kerstpakket. Op dit moment mag u onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom (het loon van alle medewerkers samen). Dit is de vrije ruimte. Deze vrije ruimte wordt per 2020 verhoogd tot 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Fosfaatreductieplan Melkvee

Andere verruimingen

Vrijstelling voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bepaalde vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Deze vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’. Vanaf 2020 komt er een gerichte vrijstelling bij: de kosten van een aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Afrekening mag later

Vergoedt of verstrekt u meer dan het bedrag van de vrije ruimte? Dan betaalt u over dat gedeelte belasting. Voortaan mag u dit later afrekenen: uiterlijk bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar in plaats van het eerst aangiftetijdvak.

Korting op eigen producten

U mag uw personeel 20% korting geven op producten uit uw bedrijf met een maximum van € 500 per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde van eigen producten voortaan aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde inclusief btw.

Salaris januari 2020

Gezien de vele wetswijzigingen in 2020 zal de doorlooptijd langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij vragen u vriendelijk om de januari mutaties, indien mogelijk, eerder aan te leveren.

All-in (uur)lonen

Vanaf 2020 zullen wij de all-in (uur)lonen uitsplitsen op de loonstrook. Immers, de aanspraken op vakantierechten en vakantiebijslag zijn individuele looncomponenten die ook separaat in de loonaangifte moeten worden opgenomen. Uiteraard blijft de totale betaling van het brutoloon ongewijzigd.

Getty Images 535298023

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze specialisten via hrservices@crowefoederer.nl of neem telefonisch contact op via 040 - 264 96 10.

Nieuws over HR Personeel