Wettelijke verplichtingen contract bedrijfsarts
23 januari 2018

Wettelijke verplichtingen contract bedrijfsarts/arbodienstverlener

Als gevolg van de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet is het vanaf 1 juli 2017 wettelijk verplicht om een basiscontract met de bedrijfsarts of arbodienstverlener te hebben.

Deze verplichting was niet van toepassing op werkgevers die reeds een contract met een bedrijfsarts of arbodienstverlener hadden lopen met een looptijd na 1 juli 2017. Met de invoering van de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet is een overgangsperiode van één jaar van toepassing verklaard. Dit betekent dat deze overgangsperiode per 1 juli 2018 eindigt.

Met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet zijn naast het wettelijke verplichte basiscontract, nog een aantal rechten voor de werknemer en verplichtingen voor de werkgever opgenomen. Dit heeft onder andere de volgende wijzigingen tot gevolg:

De werknemer heeft recht op een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts

 • De werknemer moet bekend zijn met deze mogelijkheid;
 • Zonder toestemming van de werkgever kan werknemer de bedrijfsarts bezoeken
 • Er mogen geen onnodige drempels zijn wat betreft plaats en tijdstip van het consult
 • De werkgever mag niet worden geïnformeerd over het consult, de aanleiding en de uitkomsten van het consult tot op personen herleidbaar niveau.

De bedrijfsarts is in de gelegenheid iedere arbeidsplaats te bezoeken

 • Hiermee kan worden voorkomen dat andere deskundigen wordt gevraagd dit onderzoek te doen of de werkgever door de bedrijfsarts wordt geadviseerd dit te doen
 • Geldt voor iedere arbeidsplaats in het bedrijf of de inrichting van de werkgever

De werknemer krijgt de mogelijkheid om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen

 • Second opinion ziet enkel op individuele, persoonsgerichte adviezen
 • Werknemer moet het verzoek aan de bedrijfsarts richten die de first opinion heeft gegeven
 • Bedrijfsarts hoeft het verzoek niet te honoreren als er geen grond bestaat voor een second opinion
 • De kosten van het second opinion komen volledig voor rekening van de werkgever

Verder moeten in het basiscontract afspraken vastgelegd worden over:

 • Het toetsen van de RI&E, en daarover adviseren;
 • Het adviseren bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten;
 • Het uitvoeren van:
  • Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • De aanstellingskeuring, indien de werkgever deze laat verrichten;
  • De consulatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid, anders dan de begeleiding.

De Inspectie SZW gaat handhaven of wordt voldaan aan de vereisten zoals deze zijn opgenomen in de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. Wordt niet voldaan, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen, die kan oplopen tot € 13.500,- per overtreding.

Wilt u nagaan of u alles goed geregeld heeft voor uw werknemers? Neem dan contact met een van onze specialisten Martijn Moonen en / of Megin van Kempen.