Getty Images 522446380 A 72Dpi
02 maart 2018

Werkgever mag niet op eigen wijze pensioenovereenkomst invullen

Werkneemster is van 1 april 2003 tot 1 maart 2015 bij Bergwerff Assurantiën B.V. (hierna: werkgever) in dienst geweest als Commercieel Medewerkster.

Tussen partijen is in de arbeidsovereenkomst een pensioenovereenkomst overeengekomen. Een pensioenovereenkomst is niets anders dan hetgeen tussen een werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Pensioenovereenkomst

Werkneemster stelt zich op het standpunt dat werkgever de pensioenovereenkomst niet correct is nagekomen. Er is een onjuist pensioengevend salaris als uitgangspunt genomen en er is, mede als gevolg hiervan, te weinig premie betaald door de werkgever. De werknemer wed op twee paarden en stelt zich op het standpunt dat er tussen 2003 en 2015 sprake was van beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke (oplopende) staffel. Subsidiair wordt gesteld dat in ieder geval na de wijzigingen in 2012 sprake was van een leeftijdsafhankelijke (oplopende) staffel, voor het geval de rechter van mening zou zijn dat daarvoor wel sprake zou zijn van een vaste premie. De premiebetaling vanaf 1 juli 2012 is ten onrechte niet afgeleid uit deze staffel, hetgeen blijkt uit de uniforme pensioenoverzichten die werkneemster heeft ontvangen. Werkneemster stelt dat sprake is van een onrechtmatige daad en dat werkgever uit dien hoofde haar schade moet vergoeden die het gevolg is van het onjuist uitvoeren van de pensioenovereenkomst. Werkneemster voert aan dat zij niet eerder op de hoogte was van de foute pensioenberekening.

Te weinig pensioenpremie afgedragen

Werkgever voert aan dat naar alle waarschijnlijkheid de pensioenuitvoerder per ongeluk een verkeerd pensioenreglement heeft aangeleverd, waardoor zij vanaf 1 juli 2012 onbedoeld met een salarisafhankelijke premie werd geconfronteerd. Werkgever erkent dat zij als gevolg daarvan vanaf 1 juli 2012 te weinig premie voor werkneemster heeft betaald. Met betrekking tot de periode tot 1 juli 2012 voert werkgever aan dat werkneemster nooit bezwaar heeft gemaakt tegen de afdracht van steeds hetzelfde bedrag, terwijl zij dat in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden had kunnen zien. Werkgever stelt zich op het standpunt dat de premie vooraf wordt vastgesteld en gedurende de gehele looptijd van de arbeidsovereenkomst hetzelfde blijft, waarbij als uitgangspunt het reële jaarsalaris op het moment van het aangaan van de pensioenovereenkomst geldt en niet het salaris bij een volledig dienstverband.

Onjuiste uitvoering pensioenovereenkomst

De rechter is van oordeel dat het werkgever niet vrij stond om zelf invulling te geven aan de aspecten pensioengrondslag en pensioengevend salaris. Die begrippen dienen te worden ingevuld conform de pensioenovereenkomst en het pensioenreglement. Het is gebruikelijk dat de hoogte van de pensioenpremie, zoals door werkneemster gesteld, jaarlijks wordt vastgesteld. Voor de periode tot 1 juli 2012 is geen pensioenreglement in het geding gebracht. Gelet op het ontbreken van een pensioenreglement gaat de rechter uit van de informatie uit het pensioenvoorstel. In dat pensioenvoorstel (dat betrekking heeft op de pensioenovereenkomst die gold tot 1 juli 2012) is een staffel opgenomen voor het berekenen van de beschikbare premie van de werknemer en er wordt expliciet vermeld dat de beschikbare premie afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer. Er is niets in opgenomen over een vast premiepercentage gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Ook ten aanzien van de leeftijd is nergens opgenomen dat er gedurende de hele looptijd wordt uitgegaan van de leeftijd bij aanvang van de overeenkomst. Onjuist is naar het oordeel van de rechter dat de hoogte van de premie vanaf aanvang van de pensioenovereenkomst voor de gehele looptijd van de pensioenovereenkomst hetzelfde is.

Werkgever dient in dit verband te worden aangemerkt als professionele partij van wie de benodigde kennis van het pensioenrecht mag worden verwacht. Althans, in ieder geval van de vereiste kennis en kunde om haar eigen administratie en die van de pensioenuitvoerder ten aanzien van de premieafdracht te kunnen controleren en om in dat kader eventuele fouten te kunnen constateren. Kennelijk was werkgever daartoe ten aanzien van de premiebetaling van werkneemster niet in staat, gelet op het feit dat het met de premiebetaling ten behoeve van werkneemster vele jaren (ongemerkt) is misgegaan. Ook na een wijziging van de voorwaarden, terwijl juist op zo’n moment extra alertheid van een werkgever mag worden verwacht. Het gaat immers doorgaans niet om geringe financiële belangen, zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde. Onwetendheid aan de zijde van de werkgever komt voor haar rekening en risico. De vorderingen van werkneemster worden toegewezen.

Vragen?

Bent u niet volledig op de hoogte van de pensioenverplichtingen die u als werkgever heeft? Neemt u dan contact op met Berry Croonen of Bram Krijnen. Zij kunnen u volledig informeren over verplichtingen die u als werkgever heeft en waar u op moet letten bij de uitvoering van de pensioenovereenkomst die u met uw werknemers heeft.