Getty Images 499257719 72Dpi
02 maart 2018

Overtreding alcohol- en drugsbeleid: ontbinding op korte termijn

Werknemer is werkzaam als Terminal Operator B3 bij ECT Delta Terminal B.V. te Rotterdam (hierna ECT), een logistieke dienstverlener in de haven van Rotterdam.

ECT hanteert een streng alcohol- en drugsbeleid. Dit doet zij vanuit het oogpunt van het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers én vanwege het feit dat drugssmokkel, waarbij hulp wordt verkregen van geronselde ECT-medewerkers, een ontwrichtend effect op de bedrijfsvoering van ECT heeft en schade berokkent aan haar goede naam en reputatie.

Strafzaak werknemer

Op 27 januari 2017 is de werknemer door een derde ziekgemeld bij ECT. Op 31 januari 2017 vernam ECT dat werknemer op 27 januari 2017 was aangehouden op verdenking van drugshandel en het bezit van vuurwapens en harddrugs, en om die reden voor twee weken in bewaring was gesteld. ECT heeft werknemer per brief laten weten dat hij op het moment dat hij in vrijheid wordt gesteld, hij door ECT op non-actief zal worden gesteld. De inbewaringstelling van werknemer is vanaf 10 februari 2017 verlengd. Op 18 augustus 2017 heeft de werknemer zich weer beschikbaar gesteld voor het verrichten van werkzaamheden. Zijn voorlopige hechtenis was geschorst. ECT heeft de werknemer op non-actief gesteld en de loondoorbetaling hervat. Per brief van 31 augustus 2017 heeft ECT de werknemer uitgenodigd voor een gesprek op 25 september 2017.

Werknemer is bij vonnis van 21 september 2017 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waaronder 6 voorwaardelijk. Daartoe heeft de rechtbank bewezen geacht dat werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan verboden drugs- en vuurwapenbezit, cocaïnehandel en het witwassen van zwart geld. De werknemer is per 21 september 2017 weer gedetineerd. ECT heeft van deze veroordeling vernomen via een werknemer van ECT die bij de uitspraak aanwezig was. ECT heeft vervolgens een afschrift van het strafvonnis opgevraagd en ontvangen. Per brief van 21 september 2017 heeft ECT aan werknemer bevestigd dat de uitnodiging wordt geannuleerd omdat werknemer in verband met zijn detentie geen gehoor aan deze uitnodiging kan geven. Tevens bevestigen zij dat de loondoorbetaling vanaf vrijdag 22 september 2017 wordt stopgezet. Werknemer heeft hoger beroep ingesteld tegen een deel van het strafvonnis.

Ontbinding arbeidsovereenkomst door ECT

ECT verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst op een zo vroeg mogelijke datum te ontbinden en geen transitievergoeding aan de werknemer toe te kennen. ECT stelt zich op het standpunt dat door de gedragingen van de werknemer de arbeidsrelatie diepgravend en onherstelbaar verstoord is geraakt. Omdat volgens ECT werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, komt aan de werknemer geen transitievergoeding toe.

Werknemer voert aan dat hij hoger beroep heeft ingesteld tegen het strafvonnis, zodat niet vaststaat of de veroordeling in eerste aanleg terecht is. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst is daarmee te vroeg. Bovendien, zou vaststaan dat de veroordeling in eerste aanleg wel terecht is, dan zou dit er niet toe kunnen leiden dat de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt. Er is immers geen relatie tussen de strafzaak en de arbeidsovereenkomst. Bovendien heeft hij zich in zijn functie tijdens werktijden en/of op de werkplek nimmer verwijtbaar gedragen. Hij heeft zijn werk altijd goed uitgevoerd. Van een verstoorde arbeidsverhouding tussen partijen is geen sprake, althans niet van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

Rechter: ontbinding gerechtvaardigd

De rechter acht gerechtvaardigd dat ECT, gelet op haar bijzondere positie in de Rotterdamse haven alsmede gelet op haar kwetsbare positie op het gebied van drugssmokkel, op geen enkele wijze geassocieerd wenst te worden met drugs(bezit) en zeker niet met drugsbezit in de hoeveelheid welke bij werknemer is aangetroffen. De rechter oordeelt dat ECT erop moet kunnen vertrouwen dat haar werknemers zich niet schuldig maken aan strafbare feiten zoals het in bezit hebben van harddrugs en dat aan personeel van ECT gelet op de risico’s gerelateerd aan de werkplek in de haven en de geldende beveiligingsvoorschriften hoge integriteitseisen mogen worden gesteld. Van ECT kan niet verlangd worden de arbeidsovereenkomst met werknemer voort. De arbeidsovereenkomst wordt per 1 februari 2018 ontbonden onder toekenning van een gedeeltelijke transitievergoeding. Aan de werknemer kwam (toch nog) een vergoeding van € 5.000,- bruto toe van de oorspronkelijke transitievergoeding van € 13.056,- bruto.

Strikt personeelsreglement van groot belang

Zoals uit bovenstaande blijkt kan een duidelijk beleid ten aanzien van drugs- en alcohol uitkomst bieden. Een duidelijk personeelsreglement kan u in deze gevallen helpen. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om een personeelsreglement in te voeren? Neemt u dan contact op met Martijn Moonen of Megin van Kempen.