transitievergoeding
20 juni 2018

​De werknemer die zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt

Het komt zo nu en dan wel eens voor. De werknemer die voortdurend niet meewerkt aan zijn re-integratie. Hoe ver moeten uw inspanningen gaan?

Misschien wel verder dan u denkt blijkens deze uitspraak van de rechter.

Situatie

Een werknemer met spanningsklachten en stemmingswisselingen (die leiden tot concentratieproblemen) is op 15 mei 2017 niet verschenen op een afspraak bij de bedrijfsarts. In verband met het niet verschijnen is de afspraak verzet naar 19 mei 2017. De zieke werknemer heeft hierop aangegeven zich nog te ziek te voelen om te kunnen verschijnen.

Uiteindelijk heeft de bedrijfsarts vast kunnen stellen dat werknemer per 14 augustus 2017 kan starten met passend werk. Werkgever heeft werknemer passend werk aangebonden op een andere afdeling. Werknemer is niet verschenen en heeft zich ook niet afgemeld met een gegronde reden. Later heeft werknemer in een gesprek aangegeven dat de werkzaamheden niet passend zouden zijn. Opmerkelijk, want de bedrijfsarts vond de werkzaamheden wel passend.

Desondanks heeft werkgever aan werknemer andere passend werk aangeboden en is met werknemer afgesproken dat hij op 27 september 2017 in dit passend werk zou starten. Werkgever heeft daarbij aangegeven dat als werknemer niet verschijnt of het passend werk weigert, het loon zou worden opgeschort (in plaats van worden stopgezet). Werknemer is slechts twee keer op komen dagen. De werknemer is vervolgens uitgenodigd voor een verzuimgesprek maar ook hier niet verschenen. De werkgever heeft op 9 oktober 2017 de loondoorbetaling gestaakt. Werknemer heeft op 24 oktober 2017 aangegeven weer passende werkzaamheden uit te zullen gaan voeren.

Deskundigenoordeel

Werkgever heeft een deskundigenoordeel van het UWV gevraagd omtrent haar re-integratie inspanningen. Het UWV heeft daarop gereageerd dat het niet mogelijk is geweest een deskundigenoordeel af te geven omdat de werknemer niet is verschenen. De werknemer verschijnt ook in november en december 2017 niet meer bij de bedrijfsarts. De werkgever vraagt bij het UWV een deskundigenoordeel aan over het voornemen tot ontslag wegens onvoldoende meewerken aan de re-integratie. Het UWV geeft wederom aan geen oordeel te kunnen geven omdat de werknemer niet is komen opdagen. De werkgever dient een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in op basis van verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer.

Opzegverbod? Transitievergoeding?

De rechter stelt dat de wettelijke re-integratie inspanningen niet alleen betrekking hebben op de werkgever, maar ook op de werknemer. Werknemer is volgens de rechter herhaaldelijk tekort geschoten in de op hem rustende verplichtingen. Werkgever heeft om diverse deskundigenoordelen gevraagd en werknemer is daarbij niet komen opdagen. De werknemer had, indien hij het niet eens was met het aangeboden passend werk, zelf een deskundigenoordeel kunnen/moeten vragen.

De vraag die zich vervolgens opwerpt is of er sprake is van een opzegverbod tijdens ziekte. De rechter stelt dat er geen sprake is van een opzegverbod als de reden van het ontslag is gelegen in het feit dat de werknemer zonder deugdelijke grond zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt (7:670a Burgerlijk Wetboek). Van belang daarbij is wel dat de werkgever de werknemer moet hebben gemaand tot het nakomen van deze verplichtingen, of de loonbetaling moet hebben gestaakt. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder dat aan werknemer de transitievergoeding wordt toegekend. De rechter is van mening dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer waardoor hem geen transitievergoeding toekomt.

Contact

De loonopschorting en loonstopzetting worden nog wel eens door elkaar gehaald. Heeft u vragen over het opschorten of stopzetten van de loonbetaling bij zieke werknemers? Of wilt u advies over hoe u moet handelen bij werknemers die hun re-integratieverplichtingen niet nakomen? Neem dan contact op met onze arbeidsjuristen c