Betalingsrechten uit Nationale reserve
15 januari 2018

Arbeidsrecht en varia

In 2018 verandert de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ten aanzien van het betalen van het minimumloon bij overwerk (meerwerk) en stukloon.

7.1 Wijzigingen Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag

In 2018 verandert de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ten aanzien van het betalen van het minimumloon bij overwerk (meerwerk) en stukloon.

7.1.1 Minimumloon bij overwerk (meerwerk)

Vanaf 1 januari 2018 moet u ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor overwerkuren. Verricht uw werknemer langer arbeid dan de normale arbeidsduur, dan hoort hij ook voor deze extra uren gemiddeld minstens het minimumloon te verdienen. Dat geldt ook als uw werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

Zijn er uitzonderingen?

Extra uren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer. Om voldoende tijd te bieden aan sociale partners om deze mogelijkheid in de cao op te nemen, is tot 31 december 2018 schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende. Deze uren moet de werknemer uiterlijk vóór 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald. Als het dienstverband wordt beëindigd, moet u de uren die u nog niet heeft gecompenseerd, uitbetalen. Bij compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet de werkgever bijhouden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd. De manier waarop u dat doet, staat u vrij.

7.1.2 Minimumloon bij stukloon

Werknemers moeten voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hun stukloon betaalt. Dit moet uit uw administratie blijken. Het is dus van belang dat u ook het aantal uren registreert dat de werknemers aan het werk zijn. 

Uitzonderingen?

Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, kan via de Stichting van de Arbeid een verzoek worden ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze specifieke werkzaamheden uit te zonderen. Indien de werkzaamheden worden aangewezen, kunt u op basis van die vastgestelde sectorale stukloonnorm betalen. 

7.1.3 Minimumloon voor opdrachtnemers

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf 2018 ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst. Het gaat dan concreet om de zogenaamde resultaatgenieters, dat wil zeggen werknemers die inkomsten genieten in het kader van resultaat uit overige werkzaamheden.

Let op! Registreer het aantal uren dat een opdrachtnemer voor u werkt en de daarmee gemoeide beloning.
Tip! Check de overeenkomst met uw opdrachtnemers en pas indien nodig het contract aan. 

Uitzondering?

Het minimumloon geldt niet voor opdrachtnemers die werken in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf.

Wilt u meer weten over het onderwerp "Arbeidsrecht en varia" of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met een van onze specialisten Bram Krijnen en/of Martijn Moonen.