Getty Images 474058722
24 maart 2020

Update: Coronavirus Tax (NL) 24-03-2020

De potentiele fiscale gevolgen en mogelijkheden van het Corona-virus voor uw bedrijf

Uitstel van belastingbetaling aanvragen:

• Bedrijven met cashflowproblemen als gevolg van de Corona-crisis kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en loonbelasting.

• Dit uitstel wordt verleend als schriftelijk kan worden gemotiveerd dat de onderneming financiële problemen heeft als gevolg van de Corona-crisis.

• Alle invorderingsmaatregelen worden door de Belastingdienst direct na ontvangst van het verzoek stopgezet.

• Als er uitstel van betaling voor een periode van meer dan 3 maanden wordt aangevraagd, moet een verklaring van een externe deskundige worden verstrekt aan de belastingdienst waarin de tijdelijk betalingsproblemen van de onderneming worden toegelicht. De exacte details die in deze verklaring moeten worden opgenomen, moeten nog worden gepubliceerd.

Andere relevante maatregelen:

• Er worden tijdelijk geen boetes opgelegd voor te late betaling van verschuldigde belastingen;

• De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 verlaagd van 4% naar 0,01%;

• De heffingsrente wordt per 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01% (1 juli 2020 voor personenbelasting).

Verminder voorlopige aanslag 2020

Verwacht u voor 2020 een lagere belastbare winst, dan kunt u een verzoek indienen om de voorlopige aanslag te verminderen.

Meld betalingsonmacht

Wanneer u verwacht de aan de fiscus af te dragen loonbelasting en btw niet te kunnen betalen, dan dient u de betalingsonmacht aan de belastingdienst te melden via het daarvoor bestemde formulier om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Als de betalingsonmacht niet (tijdig) is gemeld, kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld.

Loonbelasting / sociale zekerheid

• Bekijk de gevolgen voor de loonbelasting, bijvoorbeeld met betrekking tot vergoedingen voor thuiswerken, geannuleerde (ski) vakanties (ook als dit met het bedrijf zou plaatsvinden), reiskosten etc.

• Zijn er werknemers die grensoverschrijdend werken en verandert het werkpatroon door de Corona-crisis? Dit kan gevolgen hebben voor de belastingplicht en zelfs voor de sociale zekerheidspositie van deze werknemers in de desbetreffende landen.

• Mogelijk kan het gebruikelijk loon voor een DGA worden verlaagd.

• Let scherp op de WBSO/S&O-uren. Als bijvoorbeeld door thuiswerken niet alle gebudgetteerde uren aan S&O worden besteed, wordt de loonkorting verlaagd en is mogelijk extra loonbelasting verschuldigd. Er is vooralsnog geen faciliteit voor uitstel van rapportageverplichtingen of verlenging van de WBSO-periode.

BTW

• Wanneer uw supply-chain door de Corona-crisis verandert (bijvoorbeeld doordat uw vaste leveranciers niet meer kunnen leveren), heeft dit mogelijk gevolgen voor de BTW- en douaneheffingen.

• BTW op onbetaalde facturen kan teruggevorderd worden op het moment dat duidelijk wordt dat de factuur niet betaald zal worden of na een jaar van uitblijven van betaling.

• Heeft u door de Corona-crisis meer last van annuleringen of no-shows (bijvoorbeeld in de reis- of hotelbranche), dan kan de afgedragen BTW op deze niet-verleende diensten mogelijk worden teruggevorderd.

• Krijgt u een schadevergoeding uitgekeerd, dan dient mogelijk over deze vergoeding BTW te worden afgedragen.

• Als u nog niet gebruikt maakt van de mogelijkheid per kwartaal BTW-aangifte te doen, dan kan dat alsnog worden aangevraagd. Als u in een teruggaafpositie verkeert, dan kunt u alsnog verzoeken om maandaangiften.

• Mogelijk verkoopt u minder producten in het buitenland. Let dan op drempels voor bijvoorbeeld het regime van de afstandsverkopen.

Vennootschapsbelasting

• Wellicht kan de voorlopige aanslag over 2019 (nog) worden verlaagd. Dit kan worden gemotiveerd door een verwacht verlies in 2020 (“carry back”). De autoriteiten kunnen deze mogelijkheid (her) invoeren - in de vorige crisis was dat ook mogelijk.

• Mogelijk wordt het belastingtarief de komende jaren verlaagd. Door de gevolgen van de Corona-crisis kunnen wellicht aanvullende voorzieningen worden getroffen om de belastingdruk in 2020 te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de voorziening dubieuze debiteuren of reorganisatie.

• Mogelijk kan de fiscale winst ook worden verlaagd door de afwaardering van vorderingen of overige activa.

• Een lagere winst in 2020 kan betekenen dat verliezen uit voorgaande jaren gaan verdampen. Doorgaans kan dit worden voorkomen met bijvoorbeeld een herstructurering van activa of activiteiten.

• Check de aftrekbaarheid van (extra) rentelasten. Zo kan een lagere (fiscale) EBITDA betekenen dat een deel van de netto-rentelasten boven € 1 miljoen niet meer aftrekbaar is.

• Houd er rekening mee dat de kwijtschelding van schulden in principe belast is bij de schuldenaar.

• Bij een fiscaal verlies zijn buitenlandse bronbelastingen op interest / royalty ontvangsten niet verrekenbaar in 2020. In dat geval kan het aftrekken van deze belastingen, indien toegestaan, voordeliger zijn.

• Wanneer uw supply-chain verandert of wanneer groepsmaatschappijen aanzienlijke verliezen lijden als gevolg van een substantiële daling van de productiviteit, moet de impact op de verrekenprijzen van de groep worden geanalyseerd.

• Voor bedrijven die R&D uitvoeren: gebruik de innovatiebox om de verschuldigde vennootschapsbelasting te verlagen. Dit kan mogelijk nog steeds voor 2018 en 2019. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Download hier de gratis factsheet of neem contact op met één van onze vestigingen