Getty Images 562873059
09 juli 2020

Uitstel belastingen langer dan drie maanden in verband met corona

In het kader van de coronacrisis was het vanaf half maart 2020 mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor diverse belastingen. Uitstel voor een periode van drie maanden werd verleend indien er een brief werd gestuurd naar de Belastingdienst.

Het uitstel kon ook online aangevraagd worden, daartoe diende de cliënt hiertoe zelf online een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst.

De eerste termijn van drie maanden gaat binnenkort aflopen. De Belastingdienst is op dit moment gestart met het actief benaderen van belastingplichtigen in verband met het aflopen van dit uitstel. Indien een dergelijke brief wordt ontvangen, is het raadzaam deze aan de vaste contactpersoon van Crowe toe te sturen. Deze brief is informeel van aard en geeft aan dat het uitstel afloopt dan wel is afgelopen. Verder geeft de Belastingdienst in de brief aan welke mogelijkheden er zijn om langer uitstel te ontvangen.

Onder voorwaarden is langer uitstel mogelijk. De Belastingdienst geeft hierbij op dit moment geen termijn voor het verlengde uitstel. De maatregelen zijn verlengd tot 1 oktober 2020 en een verlengde uitsteltermijn van nog eens drie maanden achten wij plausibel. De ontvanger van de Belastingdienst zal hierover echter een beslissing dienen te nemen.

Er zijn op dit moment drie verschillende situaties te onderscheiden:

 • Uitstel is aangevraagd, termijn van drie maanden loopt af en er zijn voldoende liquide middelen aanwezig: de belastingschuld dient in principe op het uitstel tijdstip voldaan te worden;
 • Uitstel is aangevraagd, termijn van drie maanden loopt af en er zijn geen liquide middelen aanwezig: langer uitstel is gewenst en in dit memo worden de voorwaarden voor langer uitstel nader omschreven;
 • Uitstel is aangevraagd, termijn van drie maanden loopt af en er zijn wel liquide middelen aanwezig maar onvoldoende om de gehele belastingschuld te voldoen: mogelijk dient er langer uitstel aangevraagd te worden, dan wel een betalingsregeling getroffen te worden. In de kamerbrief van 20 mei jl. is het volgende opgemerkt:

"Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden. Het kabinet informeert uw Kamer nog over de concrete vormgeving hiervan."

Op dit moment is hierover helaas geen aanvullende informatie bekend. Er wordt nagedacht over een mogelijk betalingsregeling per sector. In principe zou maatwerk per belastingplichtige de beste oplossing zijn, echter dit is uitvoeringstechnisch met de huidige capaciteit medewerkers binnen de Belastingdienst niet te realiseren. Het is derhalve raadzaam om in deze situaties in overleg te treden met de Belastingdienst.

In het vervolg van dit memo worden de voorwaarden nader omschreven indien langer uitstel van de eerdere periode van drie maanden noodzakelijk is.

Mocht er nimmer uitstel zijn aangevraagd voor een cliënt, dan is bijzonder uitstel van drie maanden nog steeds mogelijk. Het verzachtende beleid om door de crisis te komen was voorzien tot 19 juni 2020. Het kabinet heeft op 28 mei 2020 besloten dat deze einddatum verschoven wordt naar 1 oktober 2020.

Uitstel langer dan drie maanden

De ontvanger verleent onder voorwaarden bijzonder uitstel van betaling van belasting voor een periode langer dan drie maanden.

De voorwaarden waaronder langer uitstel wordt verleend zijn:

 • De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
 • Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
 • Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
 • Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist.
 • De ondernemer verklaart er alles aan te doen om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat de onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

Schuld onder € 20.000

Indien de schuld onder € 20.000 kan er langer uitstel worden aangevraagd door een brief te sturen. In dit verzoek dienen de omstandigheden en gevolgen aan gegeven te worden waardoor de onderneming door de coronacrisis is getroffen. Bijvoorbeeld omdat de omzetcijfers, opdrachten, bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Deze documenten zouden dan bij het verzoek gevoegd kunnen worden.

Schuld boven € 20.000

Ook indien de schuld hoger dan € 20.000 is, kan er eveneens een brief gestuurd te worden. Echter de Belastingdienst vraagt in deze situatie om een verklaring van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een accountant.

De verklaring van de derde-deskundige moet de volgende elementen bevatten:

 • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna.
 • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
 • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.
 • In de toelichting bij de verklaring geeft de derde-deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt. Zo nodig licht hij dit nader toe. Niet vereist is dat de derde-deskundige een zogenoemde assurance verklaring geeft dat de ondernemer voldoet aan de voorwaarden.

Voor het verleende uitstel langer dan drie maanden geldt verder:

 • Er wordt geen uitstel van betaling verleend en verleend uitstel van betaling wordt ingetrokken als de belangen van de Staat zich tegen (verder) uitstel verzetten.
 • Verleend uitstel van betaling zal worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.
 • Gedurende het uitstel kan de ontvanger om tussentijdse aflossingen vragen als de liquiditeitspositie van de ondernemer dat toelaat.
 • Gedurende de periode van uitstel zal de Belastingdienst geen belastingteruggaven (van enige soort) verrekenen met de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend, tenzij de ondernemer hierom verzoekt of de belangen van de Staat worden geschaad.

Ondersteuning in het proces kan worden verleend bij de volgende acties:

 • verzoek om verlenging uitstel
 • liquiditeitsprognose
 • verklaring externe deskundige
 • contact invorderaar

Vragen? Neem contact op met uw vaste relatiebeheerder.