Corporate Finance Header
09 juli 2020

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) 

Vanaf 30 juni 2020 is het voor MKB-ondernemers (inclusief ZZP’ers) uit specifieke branches die (direct) zijn getroffen door de coronamaatregelen mogelijk om de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aan te vragen.

De TVL is in het Noodpakket 2.0 van de overheid de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL is op onderdelen vergelijkbaar met de TOGS, bijvoorbeeld met betrekking tot de afbakening van de doelgroepen die een aanvraag kunnen indienen, maar heeft op sommige onderdelen een afwijkende systematiek. De regeling houdt, anders dan de TOGS, rekening met de hoogte van het omzetverlies en de omvang van de vaste lasten in een sector en zou daardoor gerichter aansluiten op de behoeften per individuele onderneming. De publicatie van de regeling vindt u hier.

Voor wie?

Elk bedrijf is in het Handelsregister van de KvK ingeschreven met een SBI-code. De SBI-code is gekoppeld aan de hoofd- of nevenactiviteit(en) van een bedrijf. Men kan in aanmerking komen voor de TVL indien de geregistreerde SBI-code van de hoofd- of nevenactiviteit voor komt op de door de overheid gepubliceerde lijst met vastgestelde SBI-codes. Dit betreft onder andere branches die last hadden van gedwongen sluitingen en contactberoepen. Dit zijn dezelfde groepen als welke voor de TOGS in aanmerking kwamen.

De tegemoetkoming

De TVL is op een tegemoetkoming in de vaste lasten van de maanden juni tot en met september 2020 voor MKB-ondernemers die geraakt zijn door de corona crisis. Om ervoor te zorgen dat er niet naar de feitelijke vaste lasten hoeft te worden gekeken heeft de overheid de vaste lasten per branche vastgesteld als % ten opzichte van omzet. Het gaat om vaste lasten zoals afschrijving op vaste activa en overige bedrijfskosten die geen betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten of andere vaste kosten (bijv. energiekosten). Voorbeelden van overige bedrijfskosten zijn huur, verzekeringen, abonnementen etc.

De TVL vergelijkt de omzet juni-september 2019 met de omzet juni-september 2020. Om tot deze omzet te komen wordt de omzet van het tweede kwartaal (april-juni) door drie gedeeld en bij de omzet van het derde kwartaal (juli-september) opgeteld. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. Om in aanmerking te komen voor de TVL dient er sprake te zijn van minimaal 30% omzetverlies en minimaal €4.000 aan vaste lasten Het percentage vaste lasten ten opzichte van de omzet is gefixeerd en dus vooraf per SBI-code vastgesteld. Onder omzet wordt verstaan de netto omzet die ziet op de (hoofd- of neven)activiteit op grond waarvan de TVL aanvraag wordt gedaan. Wanneer bijvoorbeeld de aanvraag wordt gedaan op grond van de nevenactiviteit, dan dient alleen naar de omzet voortvloeiende uit de nevenactiviteit te worden gekeken. Omzet van de hoofdactiviteit dient buiten beschouwing te worden gelaten.

De uitkomst van de omzetvergelijking van 2019 en 2020 dient vermenigvuldigd te worden met het percentage vaste lasten. Dit percentage is zoals gezegd, ter bevordering van de eenvoud en de uitvoering van de regeling, door de RVO vooraf per SBI-code vastgesteld op basis van gegevens van het CBS. Het is dus niet mogelijk om een ander percentage te hanteren, ondanks dat de daadwerkelijke vaste lasten mogelijk hoger zijn. Indien u meerdere nevenactiviteiten hebt die onder de regeling vallen, dan wordt de nevenactiviteit met het hoogste percentage gehanteerd. De tegemoetkoming bedraagt voorts 50% van de uitkomst.

De berekening is zodoende als volgt:

Omzet referentieperiode x percentage omzetverlies x percentage vaste lasten van de betreffende branche x 50% = hoogte van de tegemoetkoming.

Op basis van deze berekeningsmethodiek wordt vervolgens een voorschot verstrekt van 80%.

Voor MKB-ondernemers die in de periode van 1 april tot en met 15 november 2019 of in de periode van 16 november 2019 tot en met 29 februari 2020 zijn gestart, geldt een andere wijze waarop het omzetverlies moet worden berekend. Let op: ontvangen NOW-subsidie heeft geen invloed op het omzetverlies voor hoogte van de TVL maar ontvangen TVL subsidie heeft wel invloed het bepalen van het omzetverlies voor de NOW-subsidie.

Voorwaarden

Naast bovengenoemde voorwaarden, zijn er nog een aantal (branche specifieke) voorwaarden waaraan (onder andere) dient te worden voldaan:

 • Er zijn maximaal 250 werknemers in dienst;
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KvK Handelsregister;
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland;
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Op dit vereiste gelden een aantal uitzonderingen bijvoorbeeld horecaondernemingen, taxivervoer, markthandel etc.;
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf;
 • Het bedrijf voert een zodanige administratie dat daaruit te allen tijde (tot 10 jaar na de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming) op een eenvoudige en duidelijke wijze is af te leiden dat de ontvanger voldoet aan de bij deze regeling gestelde eisen;
 • Het bedrijf, niet zijnde actief in de visserij-, aquacultuursector of in de primaire productie van landbouw, heeft niet meer dan € 800.000 ontvangen aan staatsteun in het kader van de COVID-19 uitbraak;
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Aanvragen voorschot en vaststelling achteraf

Aanvragen kunnen vanaf 30 juni tot en met 30 oktober 2020 met eHerkenning (alle niveaus volstaan) en DigiD via de website van de RVO worden ingediend. De RVO beoordeelt de aanvraag binnen 8 weken. Bij de aanvraag dienen bewijsstukken te worden overlegd van de omzet in het tweede kalenderkwartaal en de omzet van het kalenderkwartaal 2019 (bijvoorbeeld kopie van de aangifte van de omzetbelasting) en dient een schatting van het omzetverlies te worden opgegeven. Indien u nog geen goede inschatting kan maken van de omzetdaling, dan raden wij aan om de tegemoetkoming nu nog niet aan te vragen maar dit op een later moment te doen. Uiteraard is het wel van belang dat dit voor 30 oktober 2020 wordt gedaan. Op deze manier loopt u minder risico op een verrekening bij de definitieve vaststelling. Daar tegenover staat dat wanneer de tegemoetkoming later wordt aangevraagd, het voorschot ook later wordt ontvangen. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, wordt de tegemoetkoming meestal binnen drie werkdagen overgemaakt.

Indien u gebruik heeft gemaakt van de TVL dient u voor 1 april 2021 de RVO te verzoeken om de tegemoetkoming (definitief) vast te stellen. Vervolgens wordt binnen 16 weken na ontvangst van dit verzoek de tegemoetkoming vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van het daadwerkelijke omzetverlies in de maanden juni tot en met september 2020. Afhankelijk van de daadwerkelijke omzetcijfers kan er bij de afrekening sprake zijn van een terugvordering of nabetaling, al dan niet gedeeltelijk.

Voorbeeld berekeningen

Rekenvoorbeeld 1 (recht op TVL):

 • Bedrijf A behaalde in juni t/m september 2019 € 400.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
 • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, € 200.000 (50%) minder omzet heeft;
 • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 25%. Op basis van de normale omzet is dat € 400.000 x 25% = € 100.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan € 4.000 aan vaste lasten heeft;
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
 • Berekening: € 400.000 x 50% x 25% x 50%= € 25.000;
 • Bedrijf A krijgt een bedrag van € 25.000 met een voorschot van € 20.000 (80%).

Rekenvoorbeeld 2 (geen recht op TVL):

 • Bedrijf B behaalde in juni t/m september 2019 € 38.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
 • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, € 19.000 (50%) minder omzet heeft;
 • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat € 38.000 x 10% = € 3.800;
 • Bedrijf B valt daarmee onder de grens van € 4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.

Vragen? Neem contact op met uw vaste relatiebeheerder.